Sağlıkta Davranışsal İktisadın Araştırma Alanlarının İncelenmesi

Yazarlar

  • İlknur Arslan Aras Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sağlık Yönetimi, Ankara. Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1691

Anahtar Kelimeler:

Sağlık- Davranışsal İktisat- Bilim Haritalama

Özet

Amaç - Bu çalışmanın amacı, sağlıkta davranışsal iktisat (SDİ) konulu yayınların bilim haritalama tekniğiyle analiz edilmesidir. Yöntem - Web of Science veri tabanı kullanılarak “health” ve “behavioral economics” anahtar kelimeleri kullanılarak 15.05.202- 01.01.1992 tarih aralığında “topic” seçeneğiyle aramaya tabi tutulmuştur. İngilizce yayınlar, makale ve derleme çalışmalar olarak sınırlandırılmış 876 yayın incelemiştir. Veriler R programının bibliometrix paketi seçilerek analiz edilmiştir. Bulgular - Analiz sonucunda 2008 yılından sonra SDİ konulu çalışma sayılarında artış gözlenmiştir. “Volpp, K” h-endeksi en yüksek olan ve en fazla yayın yapan yazardır., en çok atıf alan yazarın Almlund ve diğerleri, 2011 olduğu saptanmıştır. “Experimental and Clinical Psychopharmacology” dergisi SDİ konulu çalışmalar içinde en etkili dergidir. Ülkeler arasında en fazla işbirliğinin 28 sıklıkla Birleşik Krallık ve ABD arasında 28 sıklıkla ülkeler arasında en fazla işbirliği yapıldığı ortaya koyulmuştur. Davranışsal iktisat, tercihler, teşvikler ve sağlık şeklinde 1992 yılından günümüze değişim göstermiştir. Tartışma - Bu çalışma ile araştırmacılar SDİ alanın dinamiklerini ve yapısını görsel olarak görerek ortaya çıkan bilgi boşluklarını, yeni araştırma alanlarını, ve potansiyel disiplinler arası işbirliklerini belirlemelerine faydalı olacaktır. SDİ alanında çalışma yapacak olan araştırmacılar, yüksek merkeziliğe ve yoğunluğa sahip olan fiziksel aktivite ve obezite, araştırma alanıyla ilgili olup ancak gelişmeye ihtiyacı olan davranışsal iktisat ve dürtme konularına öncelik verebilir. Ek olarak, SDİ üzerine araştırma yapmayı düşünenler için, bu alanın hızla büyüdüğü ve büyük bir önem kazandığı görülmektedir. Davranışsal iktisat ilkelerinin sağlık hizmeti kararlarının oluşturulmasına entegre edilmesi ve bibliyometrik yöntemlerin kullanılması, sağlık alanında faaliyet gösteren paydaşların doğru kararlar almasına, etkili müdahaleler tasarlamasına ve bireyler ile toplumlar için daha iyi sağlık sonuçlarını destekleyen politikaların oluşturulmasına yardımcı olabilir.

İndir

Yayınlanmış

03-10-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Arslan Aras, İlknur. (2023). Sağlıkta Davranışsal İktisadın Araştırma Alanlarının İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(3), 1970–1984. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1691

Sayı

Bölüm

Makaleler