Otel ve Restoran İşletmeleri Mutfak Yöneticilerinin Ticari Mutfak Planlama İlkeleri Konusunda Bilgi Düzeylerinin Tespit Edilmesine Yönelik Bir Çalışma

Yazarlar

  • Fuat Bayram Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mengen Meslek Yüksekokulu, Türkiye
  • Mahmut Hamil Nazik Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1726

Anahtar Kelimeler:

Yiyecek İçecek İşletmeleri- Ticari Mutfak

Özet

Amaç - Bu araştırmanın amacı, otel ve restoran işletmelerinde yiyecek içecek üretiminin gerçekleştirildiği mutfakların planlama aşamasında uzman ekip içinde yer alması gereken mutfak yöneticilerinin, ticari mutfak planlamaya yönelik bilgi düzeylerini tespit etmektir. Yöntem - Araştırmanının evrenini; Ankara, Antalya ve İstanbul illerinde bulunan oteller ile 1. Sınıf lokanta mutfaklarında görev yapan 11592 mutfak yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem çapı Yamane’nin sosyal bilimler için örneklem çapı belirleme formülü kullanılarak 372 bulunmuştur. Örneklem grubu amaçlı örnekleme tekniklerinden yararlanılarak seçilmiş, mutfak yöneticisinin ticari mutfak planlama bilgi düzeylerinin tespitine yönelik 425 mutfak yöneticisine anket uygulaması yapılmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden keşfe dayalı ilişkisel tarama modeli kullanılarak yürütülmüş bu çalışmada elde edilen verilerin analizi istatistik paket programı kullanılarak yapılmış ve çalışmadan elde edilen verilerin analizinde; t testi, Mann-Whitney U testi, ANOVA, Tukey çoklu karşılaştırma testi ve Kruskal Wallis H testi ile Bonferroni düzeltmeli Mann-Whitney U-testi gibi istatistiksel testler kullanılmıştır. Tüm istatistiksel analizlerde önemlilik seviyesi olarak p<0.05 değeri kabul edilmiştir. Bulgular - Elde edilen bulgulara göre yaş ilerledikçe mutfak yöneticilerinin ticari mutfak planlamaya yönelik genel bilgi puanlarının anlamlı olarak azaldığı, ticari mutfak planlama yapma sayısı arttıkça mutfak yöneticilerinin genel bilgi puanlarının anlamlı olarak arttığı tespit edilmiştir. Tartışma - Mutfak yöneticilerinin eğitim durumlarına paralel olarak ticari mutfak planlamaya yönelik bilgi puanlarının yükselmesi çalışmanın diğer bir sonucu olarak göze çarpmakta olup bu da alana yönelik verilen eğitimlerin önemini ortaya koymaktadır.

İndir

Yayınlanmış

03-10-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Bayram, F., & Nazik, M. H. (2023). Otel ve Restoran İşletmeleri Mutfak Yöneticilerinin Ticari Mutfak Planlama İlkeleri Konusunda Bilgi Düzeylerinin Tespit Edilmesine Yönelik Bir Çalışma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(3), 2465–2479. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1726

Sayı

Bölüm

Makaleler