Banka Kredileri ve Enflasyon Arasındaki İlişki Katılım Bankaları Açısından da Geçerli mi? Türkiye Üzerine Fourier İşlevli Bir Nedensellik Analizi

Yazarlar

  • Hasan Kazak Necmettin Erbakan Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü, Konya, Türkiye.

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1731

Anahtar Kelimeler:

Katılım Bankacılığı- Tüketici Kredileri

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı bankaların ve İslami kurallara uygun olarak faaliyet gösteren katılım bankalarının kullandırdıkları tüketici kredileri (katılım bankaları açısından tüketicilere fon kullandırımı) ve kredi kartı hacminin enflasyon üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Yöntem – Bu amacı gerçekleştirmek için Türkiye örneği üzerinde 2005-2022 dönemi verileri incelenmiştir. Çalışma bankacılık sektörü ve katılım bankacılığı alanını temsil eden değişkenler yardımıyla tüketici kredileri (katılım bankacılığı açısından tüketicilere yönelik fon kullandırma hacmi) ve kredi kartı hacminin tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) üzerindeki etkisini ele almaktadır. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Toda-Yamamoto prosedürünü Fourier fonksiyonu (FTY) ile zenginleştiren nedensellik testi ile analiz edilmiştir. Bulgular – Yapılan analiz sonuçlarına göre Katılım bankalarına ait değişkenlerin hiçbiri için (tüketici fon kullandırma hacmi, kredi kartları, bireysel kredi kartları ve kurumsal kredi kartları) TÜFE ile bir nedensellik ilişkisi bulunamamıştır. Bankacılık sektörü kredi hacmini temsil eden değişkenler için ise (tüketici kredileri, kredi kartları, bireysel kredi kartları ve kurumsal kredi kartları) her birinin ayrı ayrı TÜFE ile literatürle uyumlu şekilde karşılıklı nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Tartışma – Bankacılık sektörüne ait ortaya çıkan sonuçlar önceki literatür çalışmalarını desteklemektedir. Türkiye örneği üzerinden bu nedenselliğin net bir şekilde ortaya koyulması ise literatüre ayrıca önemli bir katkı sunmaktadır. Katılım bankacılığı ile ilgili nedensellik bulunmadığına ilişkin tespit ise literatüre yeni ve önemli bir kazanım sunmaktadır. Katılım bankaları açısından bulunan bu değerli sonucun nedenleri ve diğer ülkeler için de geçerli olup olmadığı bundan sonraki araştırmalarla geliştirilmelidir.

İndir

Yayınlanmış

30-12-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Kazak, H. (2023). Banka Kredileri ve Enflasyon Arasındaki İlişki Katılım Bankaları Açısından da Geçerli mi? Türkiye Üzerine Fourier İşlevli Bir Nedensellik Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(4), 2527–2542. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1731

Sayı

Bölüm

Makaleler