Sosyal Medya Pazarlama Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi: İndirimli Mağazalar Üzerinde Bir Araştırma

Yazarlar

  • Emel Sarıtaş Pamukkale Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Denizli, Türkiye
  • Ali Alper Akgün Pamukkale Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Denizli, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1737

Anahtar Kelimeler:

Sosyal Medya- Sosyal Medya Pazarlama Faaliyetleri

Özet

Amaç – Sürekli büyüyen dinamik bir yapıya sahip olan indirim mağazalarının, geleneksel pazarlama kanallarına göre öncelikli konum üstlenmiş olan sosyal medya pazarlama faaliyetlerini etkin olarak kullanması oldukça önemlidir. Çalışma, indirim mağazalarına ait sosyal medya pazarlama faaliyetlerinin mevcut durumuna projeksiyon tutmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, tüketicilerin indirim mağazalarının sosyal medya pazarlama faaliyetlerini nasıl algıladıkları tespit edilmiş, tüketici algılarının demografik değişkenler çerçevesinde farklılaşıp, farklılaşmadığı araştırılmıştır. Yöntem – Sosyal medya pazarlama faaliyetlerine yönelik algıları ölçebilmek için Yadav ve Rahman’ın 2017 yılında geliştirdiği sosyal medya pazarlama faaliyetleri ölçeği (SMPF) kullanılarak, anket tekniği yöntemiyle veri toplanmıştır. Veriler SPSS veri analiz programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular – Elde edilen bulgular, indirim mağazalarının sosyal medya pazarlama faaliyetlerine yönelik mevcut durumu gözler önüne sermektedir. Bulgular, tüketicilerin indirimli mağazaların SMPF’ni orta düzeyde olumlu olarak algıladıklarını, indirimli mağazaların SMPF’nin tüm boyutlarında uyarlamalara giderek, her boyut için iyileştirmelere ihtiyaç duyduklarını göstermektedir. Bulgular ayrıca indirimli mağazaların SMPF’nin algılanmasında demografik faktörlere dayalı farklılıkların, cinsiyet ve çalışma durumu özeline indirgenecek kadar azaldığını göstermektedir. Tartışma – Çalışma, indirim mağazalarının sosyal medya mecralarındaki mevcut pazarlama faaliyetlerine yönelik tüketici algılarını ortaya koyarak, literatüre katkı sağlamaktadır. Çalışma, indirim mağazalarının sosyal medya içerik yöneticilerine, SMPF’nin farklı boyutlarında ihtiyaç duyulan iyileştirmeleri gerçekleştirebilmeleri için yardımcı olabilecek öneriler içermektedir. Çalışma kapsamında ortaya çıkan sonuç ve öneriler, indirim mağazalarının yöneticilerinin beklenen hedeflere ulaşmak için, müşteri odaklı sosyal medya stratejileri oluşturmalarına yönünde yol gösterici olabilecektir.

İndir

Yayınlanmış

30-12-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Sarıtaş, E., & Akgün, A. A. (2023). Sosyal Medya Pazarlama Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi: İndirimli Mağazalar Üzerinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(4), 2620–2634. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1737

Sayı

Bölüm

Makaleler