Sağlık Çalışanlarının İşe Tutkunluk, Örgüt Sağlığı ve Örgütsel Erdem Düzeylerinin Demografik Özellikleri Açısından İncelenmesi

Yazarlar

  • Elif Özdil Demirel Muş Alparslan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Muş, Türkiye
  • Bünyamin Akdemir İnönü Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Malatya, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1738

Anahtar Kelimeler:

İşe tutkunluk- Örgüt sağlığı- Örgütsel erdem

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı sağlık çalışanlarının işe tutkunluk, örgüt sağlığı ve örgütsel erdem düzeylerinin cinsiyet, öğrenim durumu, görev unvanı, çalışma şekli, yaş, kurumda çalışma süresi ve meslekte çalışma süresi gibi demografik özelliklerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin araştırılmasıdır. Yöntem – Bu araştırma, genel tarama modelinde bir çalışma olup araştırma amaçlarına uygun olarak betimsel model üzerine kurgulanmıştır. Araştırma Muş, Bitlis ve Van illeri merkez ilçelerinde bulunan Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde görev yapan hekim, hekim dışı diğer sağlık personeli ve idari personellerin katılımı ile gerçekleştirilmiş ve toplam 1023 sağlık çalışanından veriler elde edilmiştir. Araştırma verileri; demografik değişkenler, işe tutkunluk ölçeği, örgüt sağlığı ölçeği ve örgütsel erdem ölçeğinden oluşan soru formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırma kapsamında korelasyon testi (spearman test), ikili karşılaştırmalarda t-testi (Mann-Withney U test), çoklu karşılaştırmalarda varyans analizi (Kruskal Wallis-H test) gibi farklı testler uygulanmıştır. Bulgular – Yapılan analizler sonucunda işe tutkunluğun öğrenim durumu ve çalışma şekline göre; örgüt sağlığının cinsiyet, öğrenim durumu, görev unvanı ve çalışma şekline göre; örgütsel erdemin ise öğrenim durumu ve görev unvanı değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Tartışma – Bu çalışma pozitif örgütsel davranış konularından olan işe tutkunluk, örgüt sağlığı ve örgütsel erdem kavramlarının tanıtıp, sağlık çalışanlarının demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymuştur. Sağlık çalışanlarının katılımıyla yürütülmüş bu çalışma bulgularının daha önce yapılmış bazı çalışmaların sonuçlarıyla örtüşürken bazıları ile örtüşmediği görülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

30-12-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Özdil Demirel, E., & Akdemir, B. (2023). Sağlık Çalışanlarının İşe Tutkunluk, Örgüt Sağlığı ve Örgütsel Erdem Düzeylerinin Demografik Özellikleri Açısından İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(4), 2635–2655. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1738

Sayı

Bölüm

Makaleler