İş Stresi ve İş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Aşçılar Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

  • Neşe Salik Ata Kafkas Üniversitesi, Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO, Kars, Türkiye
  • Erman Kayğın Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1739

Anahtar Kelimeler:

İş Stresi- İş Performansı- Aşçılık

Özet

Amaç – Araştırmanın amacı aşçıların yaşadıkları iş stresinin iş performanslarına ne ölçüde ve ne doğrultuda etkilediğine dair bir bakış açısı sunmaktır. Ayrıca aşçıların yaşadıkları stresi ve stres kaynaklarını belirleyerek iş performanslarını değerlendirmek de amaçlanmaktadır. Yöntem –Nitel araştırma yöntemlerine dayalı yapılan bu çalışma kapsamında Kars il merkezinde faaliyet gösteren 12 aşçı ile yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile veriler elde edilmiştir. Araştırma kapsamında ulaşılan verileri derinlemesine analiz etmek amacıyla içerik analizi yapılarak araştırma sorularına dair değerlendirmeler ortaya koyulmuştur. Bulgular – Elde edilen bulgulara göre aşçıların yaşadıkları iş yoğunluğu, yardımcı personelin gecikmesi, yemeklerin lezzetsiz olması, müşterinin yemekleri beğenmemesi nedeniyle stres yaşadıkları tespit edilmiştir. Yaşanan stres ve bedensel rahatsızlıklara rağmen, aşçılar işlerin yetişmesi açısından performanslarını düşürmeden daha da artırarak çalışmaktadırlar. Aşçıların çalıştıkları iş yerlerinde yoğun stres altında çalıştıkları görülmektedir ancak iş performanslarının da bu durumdan olumsuz etkilenmeden yüksek olarak devam ettiği tespit edilmiştir. Tartışma –Araştırma sonucu Bozöyük 2019’da yaptığı çalışma ile benzerlik göstermiştir. Yapılan araştırmada aşçıların çoğu stres faktörünün kendilerini etkilediğini belirtmiştir. Performansla ilgili hususlarda ise aşçıların hepsi kendilerini yeterli görmekte ve yaşadıkları strese rağmen başarılı olduklarını düşünmektedirler.

İndir

Yayınlanmış

30-12-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Salik Ata, N., & Kayğın, E. (2023). İş Stresi ve İş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Aşçılar Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(4), 2656–2666. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1739

Sayı

Bölüm

Makaleler