Dijital Medya Platformlarında Dijital Pazarlama ve Elektronik Ağızdan Pazarlama Faaliyetlerinin Marka Popülerliği Üzerinden Tüketici Tutumuna Yönelik Etkisinin Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Onur Türker İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü, İstanbul, Türkiye.

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1825

Anahtar Kelimeler:

Dijital Medya Platformları- Dijital Pazarlama

Özet

Amaç-Bu çalışmanın amacı, dijital medya platformları için dijital pazarlamanın ve elektronik ağızdan pazarlamanın marka popülerliği üzerindeki etkisini ve bu popülerlik etkisinin markaya yönelik tutumu ne ölçüde etkilediğini belirlemektir. Yöntem Yöntem-İstanbul ilinde yaşayan 385 dijital medya platformu izleyicisi anket yöntemiyle çalışmaya dahil edilmiştir. Anket formu, dijital pazarlama, elektronik ağızdan ağıza pazarlama, marka popülerliği ve markaya yönelik tutum ölçeklerinden yararlanılarak hazırlan mış ve toplamda 21 ölçek maddesi içermiştir. Cevaplayıcılar, tüm ifadeleri 5'li Likert ölçeğinde değerlendirmiştir. Araştırmada, katılımcıların demografik özellikleri hakkında bilgiler verildikten sonra faktör ve güvenilirlik analizi yapılmış ve ili şkiler regresyon analizi kullanılarak test edilmiştir. Veri analizi için IBM SPSS 24 kullanılmıştır. Bulgular Bulgular-Analizler sonucunda, dijital medya platformu markalarının gerçekleştirdiği dijital pazarlama faaliyetlerinin marka popülerliği üzerind e anlamlı bir etkisinin olduğu görülmüştür. Çalışmanın bir diğer önemli sonucu, dijital medya platformu markaları için elektronik ağızdan ağıza pazarlamanın anlamlı bir etkisi olduğu ve bu etkinin markaya yönelik tutumu olumlu yönde etkilediğidir. Tartışma Tartışma-Dijital pazarlama stratejilerinin marka popülerliği yaratma veya artırma konusunda yeterli olmayabilir. Bu nedenle, dijital medya platformu markaları, dijital pazarlama faaliyetleri yanında farklı pazarlama stratejilerini de değerlendirebilirler. Öte yanda n, elektronik ağızdan ağıza pazarlamanın markaya yönelik tutumu olumlu yönde etkilemesi önemli bir sonuçtur. Bu durum, markaların müşteri deneyimine ve tüketici memnuniyetine odaklanmaları gerektiğini göstermektedir. Markalar, müşteri memnuniyetini artırma k için mal veya hizmet kalitesini iyileştirmeli, müşteri geri bildirimlerini dikkate almalı ve müşteri sadakatini teşvik eden stratejiler geliştirmelidir. Araştırma sonuçlarından elde edilen veriler, gelecekteki araştırmalarda marka popülerliği ile tüketic i tutumu arasındaki ilişkiyi farklı endüstrilerde veya farklı hedef kitlelerde inceleyerek değişik sonuçlar elde etmenin mümkün olduğunu göstermektedir.

İndir

Yayınlanmış

04-07-2024

Nasıl Atıf Yapılır

Türker, O. (2024). Dijital Medya Platformlarında Dijital Pazarlama ve Elektronik Ağızdan Pazarlama Faaliyetlerinin Marka Popülerliği Üzerinden Tüketici Tutumuna Yönelik Etkisinin Değerlendirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 16(2), 796–813. https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1825

Sayı

Bölüm

Makaleler