Kurumsal Sürdürülebilirlik Analizi için Bütüncül Bir Bakış Açısı: BIST Katılım Sürdürülebilirlik Endeksi Hizmet Sektörü Şirketleri Üzerine Bir Uygulama

Yazarlar

  • Şahay Ok Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye
  • Furkan Göktaş Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1843

Anahtar Kelimeler:

Bulanık Küme- Çok Kriterli Karar Verme

Özet

Amaç – Sürdürülebilirlik gelecek nesillerin varlıklarını devam ettirebilmesi için gerekli olan kaynakları yok etmeden bugünkü neslin varlığını sürdürmesi olarak tanımlanabilir. Günümüzde işletmelerin sadece finansal performansları değil sürdürülebilirlik performansları da paydaşlar için göz ardı edilemez bir faktör haline gelmiştir. Bu çalışma BIST katılım sürdürülebilirlik endeksi hizmet sektörü şirketlerinin sürdürülebilirlik performansının analizini tek bir periyot bazında bütüncül bir bakış açısıyla ortaya koymayı amaçlamaktadır. Yöntem – Bu çalışmada bir bulanık çok kriterli karar verme (ÇKKV) yaklaşımı olan Dayanıklı Teorik Bulanık Değerlendirme Sistemi (R-FES) kullanılmıştır. Ayrıca bazı temel yöntemlerin (Laplace, Wald ve Hurwicz kriterlerinin) çoklu karar matrislerine uzantıları, R-FES sonuçlarını karşılaştırmada kullanılmıştır. Bulgular – Çalışma kapsamında BIST katılım sürdürülebilirlik endeksi hizmet sektörü şirketleri analiz edilmiştir. Veriler Refinitiv Eikon veri tabanından alınarak objektif bir analiz yapılmıştır. 2019-2021 periyotu için R-FES ile bulunan sürdürülebilirlik sıralaması; ENJSA, PGSUS, DOAS, THYAO, AKSEN, BIMAS, MPARK ve MAVI şeklindedir. Tartışma – Söz konusu şirketlerin R-FES ile elde edilen sürdürülebilirlik skorları nonnegatiftir ve toplamları 1’e eşittir. Bu skorlar sürdürülebilir portföy seçimi için girdi olarak kullanılabilir.

İndir

Yayınlanmış

04-07-2024

Nasıl Atıf Yapılır

Ok, Şahay, & Göktaş, F. (2024). Kurumsal Sürdürülebilirlik Analizi için Bütüncül Bir Bakış Açısı: BIST Katılım Sürdürülebilirlik Endeksi Hizmet Sektörü Şirketleri Üzerine Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 16(2), 1067–1080. https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1843

Sayı

Bölüm

Makaleler