Akıllı Müşteri Deneyimi Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yazarlar

  • Ayşe Cingöz Erciyes Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü, Kayseri, Türkiye
  • Zahide Kübra Koçak Erciyes Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü, Kayseri, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1849

Anahtar Kelimeler:

Akıllı müşteri deneyimi- Ölçek

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı; akıllı müşteri deneyimi konusunda kavramsal bir çerçeve sunmak ve Roy vd. (2017) tarafından geliştirilen Akıllı Müşteri Deneyimi Ölçeğinin (Smart Customer Experience Scale) Türkçe uyarlamasını gerçekleştirmektir. Yöntem – Çalışmada Öztürk vd. (2015) ve Büyüköztürk vd. (2020) tarafından belirlenen ölçek uyarlama adımları takip edilmiştir. Buna göre uyarlama kapsamında ön hazırlık, dil eş değerlik çalışmaları ve psikometrik özelliklerin incelenmesi (geçerlik ve güvenirlik) aşamaları gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya son altı ay içerisinde akıllı perakende teknolojileri (APT) kullanarak alışveriş deneyimi yaşayan tüketiciler dahil edilmiştir. Buna göre geçerlik ve güvenirlik çalışmaları kapsamında 146 tüketiciden elde edilen verilerle açımlayıcı faktör analizi, 306 katılımcıdan elde edilen verilerle doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analizlerde SPSS ve SmartPLS programları kullanılmıştır. Bulgular – Elde edilen bulgulara göre ölçeğin orijinalinde olduğu gibi beş boyutlu yapısını koruduğu hem birinci düzey hem de reflektif-reflektif ikinci düzey geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu görülmüştür. Bu bağlamda Akıllı Müşteri Deneyimi Ölçeği’nin Türkiye’de yapılacak araştırmalarda hem birinci düzey hem de üst düzey bir yapı olarak kullanılabileceği değerlendirilmiştir. Tartışma – Mevcut çalışmanın pazarlama literatürüne, araştırmacılara ve pazarlama yöneticilerine katkı sunacağı öngörülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

04-07-2024

Nasıl Atıf Yapılır

Cingöz, A., & Koçak, Z. K. (2024). Akıllı Müşteri Deneyimi Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 16(2), 1166–1183. https://doi.org/10.20491/isarder.2024.1849

Sayı

Bölüm

Makaleler