Türk ve İran’lı Tüketicilerin Yeşil Satın Alma Davranış Öncüllerinin Belirlenmesi

Yazarlar

  • Sara Mosavıchechaklou İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Pazarlama Yüksek Lisans Programı İstanbul, Türkiye
  • Zehra Bozbay İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Anabilim Dalı İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Yeşil Satın alma Davranışı- Yeşil Satın Alma Davranış Öncülleri- Yeşil Ürün

Özet

Çevre sorunlarının artışına bağlı olarak yükselen gelecek endişesi, tüketicilerin satın alma davranışlarına yansımakta ve tüketiciler çevreye duyarlı, çevreci politikalar uygulayan işletmeler tarafından sunulan ürün/hizmetleri satın almaya yönelik tercih sergilemektedirler. Bu durum işletmeleri çevreci politikalar ve stratejiler uygulamaya itmiştir. Tüketicilerin çevre sorunlarına yönelik tutumlarının ve yeşil ürün satın alma davranışlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi işletmelerin pazarlama faaliyetlerinde başarılı olmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Araştırma kapsamında Türk ve İran’lı tüketicilerin yeşil satın alma davranış öncüllerinin (çevre bilgisi, sosyal etki, çevresel tutum, çevresel kaygı, tüketici etkinliği, çevre sorunlarının önemi, çevresel sorumluluk ve çevreci imaj endişesi) yeşil satın alma davranışları üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre çevre bilgisi ile çevreci imaj endişesinin Türk ve İran’lı tüketicilerin yeşil satın alma davranışları üzerinde en çok etkiye sahip olduklarını ortaya koymaktadır. Türk tüketicilerden farklı olmak üzere, algılanan tüketici etkinliğinin İran’lı tüketicilerin yeşil satın alma davranışları üzerinde etkili olduğu saptanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Mosavıchechaklou, S., & Bozbay, Z. (2021). Türk ve İran’lı Tüketicilerin Yeşil Satın Alma Davranış Öncüllerinin Belirlenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(4), 25–45. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/667

Sayı

Bölüm

Makaleler