Otantik Liderlik ile Bilgi Yönetimi Arasındaki İlişkide Örgüt Kültürünün Düzenleyici Rolü

Yazarlar

  • Hakan Vahit Erkutlu Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Nevşehir, Türkiye
  • Halil Özcan Özdemir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Kırşehir, Türkiye
  • Barış Burak Uslu Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Nevşehir, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Bilgi yönetimi- destekleyici örgüt kültürü- liderlik

Özet

Bu çalışmanın amacı otantik liderlik ile bilgi yönetimi arasındaki ilişkide örgüt kültürünün düzenleyici bir rolü olup olmadığını araştırmaktır. Araştırmanın örneklemini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde çalışan öğretim üyeleri oluşturmaktadır. 8 akademik birimde çalışan 103 öğretim üyesine anket uygulanmış ve analiz yapılmıştır. Elde edilen veriler üzerinde frekans analizi, doğrulayıcı faktör analizi, güvenilirlik analizi, korelasyon analizi ve düzenleyici etkiyi ölçmek amacıyla hiyerarşik regresyon analizleri uygulanmıştır. Bulgulara göre otantik liderlik ile bilgi yönetimi arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. Buna karşılık destekleyici örgüt kültürünün bilgi yönetimi ile otantik liderlik arasındaki ilişkide düzenleyici bir etkiye sahip olmadığı bulunmuştur. Bu sonuçların yanında teori ve uygulama açısından bazı kısıtlar ve gelecekteki araştırmaları yönlendirme bakımından öneriler sunulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Erkutlu, H. V., Özdemir, H. Özcan, & Uslu, B. B. (2021). Otantik Liderlik ile Bilgi Yönetimi Arasındaki İlişkide Örgüt Kültürünün Düzenleyici Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(4), 68–96. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/669

Sayı

Bölüm

Makaleler