Sağlık Sektöründe Çalışan Performansının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Yol Analizi

Yazarlar

  • Halime Göktaş Kulualp Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Karabük, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Performans- Motivasyon- Ödüllendirme- İşletme

Özet

Örgütler hayatta kalabilmek için çok hızlı bir şekilde değişim gösteren piyasa ortamında rekabet etmektedir. Böyle bir ortamda örgütlerin performanslarını artırmaları çok önemlidir. Etkili rekabet etmek ve performansını artırmak isteyen örgütlerin çalışanlarına verdikleri değeri de artırmaları gerekmektedir. Motivasyon ve ödüllendirmenin örgütün çalışanına verdiği değer olarak kabul edildiği bu çalışmada çalışan performansının motivasyon ve ödüllendirmeden nasıl etkilendiği incelenmiştir. Bu amaçla, Giresun da bir kamu hastanesinde çalışan 268 sağlık çalışanından anket yöntemi aracılığıyla veriler toplanmış ve yapısal eşitlik modellemesi aracılığıyla analizler yapılmıştır. Yol analizi sonuçlarına göre, ödüllendirmenin işgören motivasyonu üzerinde (H1:β= 0,392, p=0,001) ve işgören motivasyonunun çalışan performansı üzerinde (H2:β= 0,378, p=0,001) olumlu yönde bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca, alt boyutlar bazında yapılan yol analizi bulgularına göre, içsel ödüllendirmenin dışsal motivasyon üzerinde (H1b:β=0,212, p<0,01), dışsal ödüllendirmenin içsel motivasyon üzerinde (H1c:β=0,212, p<0,01), dışsal ödüllendirmenin dışsal motivasyon üzerinde (H1d:β=0,333, p=0,001), içsel motivasyonun iş performansı üzerinde (H2a:β=0,299, p=0,001) ve içsel motivasyonun bağlamsal performans üzerinde (H2b: β= 0,480, p=0,001) pozitif yönlü bir etkisinin varlığı tespit edilmiştir. Ancak, içsel ödüllendirmenin içsel motivasyon (H1a: β=-0,092, p>0,01), dışsal motivasyonun iş performansı (H2c: β=0,014, p>0,01) ve bağlamsalperformans üzerinde (H2d:β=0,052, p>0,01) anlamlı bir etkisinin olmadığı tespitedilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Göktaş Kulualp, H. (2021). Sağlık Sektöründe Çalışan Performansının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Yol Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(4), 600–624. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/696

Sayı

Bölüm

Makaleler