Otellerde Çalışan Erkeklerin Kadınların Çalışmasına Karşı Tutumu: Erilliğin Etkisi

Yazarlar

  • Çağdaş Ertaş Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Şırnak, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Turizmde Kadın İstihdamı- Turizmde Kadın Çalışanlar- Erillik- Otel Çalışanları

Özet

Bu araştırmanın temel amacı, otel çalışanlarının kadınların çalışmasına karşı tutumunu inceleyerek, turizm yazınına katkıda bulunmak ve otel yöneticilerine öneriler sunmaktır. Araştırmanın nüfusunu Türkiye’deki 4 ve 5 yıldızlı otellerde çalışan erkekler oluşturmaktadır. Veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıştır. Araştırma verisi 1 Aralık 2017-10 Haziran 2018 tarihleri arasında, sosyal medya kanalları, online anket ya da yüzyüze görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Katılımcılar, amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırma sonucunda 654 adet kullanılabilir anket elde edilmiştir. Yapılan basit doğrusal regresyon analizleri sonucunda, erilliğin, kadınların çalışmasına karşı tutumu (olumsuz tutum, olumlu tutum, gelenekçi tutum) anlamlı ve olumlu şekilde etkilediği tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları, turizm yazınına ve sektör temsilcilerine katkı sunmak adına önemlidir. Konuyla ilgili gelecekte yapılacak araştırmalar, resmin bütününü görmek açısından faydalı olacaktır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Ertaş, Çağdaş. (2021). Otellerde Çalışan Erkeklerin Kadınların Çalışmasına Karşı Tutumu: Erilliğin Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(4), 625–645. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/697

Sayı

Bölüm

Makaleler