Psikolojik Personel Güçlendirmeyi Yöneticinin Güç Kaynaklarıyla Açıklamak: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma

Yazarlar

  • Alptekin Develi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Reşadiye Meslek Yüksekokulu Tokat, Türkiye
  • Mustafa Fedai Çavuş Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmaniye, Türkiye
  • Bülent Öz Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmaniye, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Psikolojik Personel Güçlendirme- Yöneticinin Güç Kaynakları

Özet

Bu çalışmanın amacı, yöneticinin güç kaynaklarının psikolojik personel güçlendirme algısı üzerindeki açıklayıcılık durumunu belirlemektir. Araştırmanın örneklemi Osmaniye il merkezindeki özel hastanelerde faaliyet gösteren 155 adet çalışandan oluşmaktadır. Nicel araştırma deseni ve ilişkisel tarama modeli kapsamında gerçekleştirilen çalışmada kolayda örnekleme yöntemi ve anket tekniği aracılığıyla veri toplanmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel analiz yazılımları aracılığıyla incelenmiştir. Analizler sonucunda uzmanlık gücüne sahip yöneticinin psikolojik personel güçlendirmeyi bir bütün olarak açıklamada negatif yönde katkı yaptığı, yasal güçle hareket eden yöneticinin psikolojik personel güçlendirmeye ait anlam boyutunu açıklamada pozitif yönde katkı yaptığı, karizmatik güce sahip yöneticinin psikolojik personel güçlendirmeye ait etki boyutunu açıklamada pozitif yönde katkı yaptığı ve uzmanlık gücüyle hareket eden yöneticinin psikolojik personel güçlendirmeye ait etki boyutunu açıklamada negatif yönde katkı yaptığı sonucuna ulaşılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Develi, A., Çavuş, M. F., & Öz, B. (2021). Psikolojik Personel Güçlendirmeyi Yöneticinin Güç Kaynaklarıyla Açıklamak: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(4), 661–680. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/699

Sayı

Bölüm

Makaleler