Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların BOBİ FRS ve TFRS Açısından Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Ömer Faruk Güleç Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Kırklareli, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

BOBİ FRS- TMS 16 Maddi Duran Varlıklar- TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Özet

Globalleşen dünyada işletmelerin finansal tablolarının karşılaştırılabilir olması amacıyla muhasebe uygulamaları birbirine daha çok yakınsamakta ve standartlaşmaktadır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), ortak bir muhasebe dili oluşturulması ve finansal tabloların gerçeğe uygun, anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir olması noktasında birçok ülke tarafından uygulanmaktadır. Ancak, UFRS setinin genel olarak borsalarda işlem gören şirketleri kapsıyor olması, uygulama alanının genişlemesini önemli ölçüde kısıtlamaktadır. Konu ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde, bağımsız denetime tabi olup UFRS’lerin Türkçe tercümesi niteliğinde olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nı (TFRS) uygulamayan işletmeler için yerel bir finansal raporlama seti oluşturulmuştur. Bu set Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Seti (BOBİ FRS) olarak 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. BOBİ FRS seti genel olarak TFRS seti esas alınarak hazırlanmakla birlikte, TFRS setinden raporlamaya etki edebilecek düzeyde önemli bazı farklılıkları da içermektedir. Bu çalışmada bu farklılıkların maddi ve maddi olmayan duran varlıklar kapsamında tartışılması ve örneklendirilmesi amaçlanmıştır. Böylelikle; maddi ve maddi olmayan duran varlıkların TFRS ve BOBİ FRS kapsamındaki muhasebeleştirme farklılıkları ortaya konulmuş ve bu farklılıkların finansal raporlar üzerindeki etkileri finansal bilgi kullanıcıları açısından değerlendirilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Güleç, Ömer F. (2021). Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların BOBİ FRS ve TFRS Açısından Değerlendirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(4), 901–921. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/713

Sayı

Bölüm

Makaleler