Algılanan Dağıtımsal ve Prosedürel Adalet-İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinde, Kültürel Değerlerin Düzenleyicilik Rolü

Yazarlar

  • Handan Akkaş Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ankara, Türkiye
  • Pınar Bayhan Karapınar Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Allosentrizm- Dağıtımsal Adalet- İdiosentrizm

Özet

Amaç – Algılanan prosedürel adalet ve dağıtımsal adaletin, işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde; allosentrizm/idiosentrizm boyutlarının düzenleyici etkileri olup olmadığını belirlemeye çalışmaktır. Yöntem – Veriler, anket yoluyla Ankara’da kamu üniversitelerinde faaliyet gösteren İktisadi ve İdari Fakültelerinde görevli 205 akademik personelden toplanmıştır. Çalışmanın hipotezleri, AMOS, SPSS 23 ve Process makrosu kullanılarak test edilmiştir. Bulgular – Analizler sonucunda, algılanan prosedürel adalet ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide, allosentrizm ve idiosentrizm kültürel değerlerinin düzenleyici etkileri olduğu görülmüştür. Düzenleyicilik ilişkilerine göre, idiosentrizm ve allosentrizm düzeylerindeki artış, prosedürel adaletin işten ayrılma niyeti üzerindeki negatif yönde etkisini zayıflatmaktadır. Diğer taraftan, algılanan dağıtımsal adalet ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide, allosentrizm ve idiosentrizm boyutlarının düzenleyicilik etkilerine rastlanamamıştır. Tartışma – Elde edilen bulgular, bireysel düzeyde çalışanların sahip oldukları allosentrizm ve idiosentrizm değerlerinin çalışanların işe ilişkin tutumlarını etkilemede önemli role sahip olduğunu göstermektedir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Akkaş, H., & Bayhan Karapınar, P. (2021). Algılanan Dağıtımsal ve Prosedürel Adalet-İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinde, Kültürel Değerlerin Düzenleyicilik Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(3), 1599–1613. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/854

Sayı

Bölüm

Makaleler