Türkiye’deki Tüketici Güven Endeksi ile Döviz Kuru Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi

Yazarlar

  • Mustafa İbicioğlu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara / TÜRKİYE
  • Ayhan Kapusuzoğlu Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü Ankara / TÜRKİYE
  • Mehmet Baha Karan Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi, İşletme Bölümü Ankara / TÜRKİYE

Anahtar Kelimeler:

Döviz Kuru- Tüketici Güven Endeksi- Eşbütünleşme- Nedensellik

Özet

Bu çalışmanın amacı, döviz kuru ile tüketici güven endeksi arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkilerin incelenmesidir. Çalışmada, tüketici güven endeksi ve dolar satış kuru olmak üzere toplam iki değişken ele alınmış ve analiz kapsamında her bir değişken için 2003:12-2011:12 dönemini içeren aylık frekansta 95 adet gözlemden oluşan veri seti kullanılmıştır. Tüketici güven endeksi olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan endeks esas alınmıştır. Döviz kuru olarak ise, Dolar satış kurunun aylık ortalama değeri alınmıştır. Elde edilen ampirik bulgular incelendiğinde, Türkiye’de incelenen dönem arasında tüketici güven endeksi ile döviz kuru arasında hem uzun hem de kısa dönemde bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Ulaşılan bu bulgular, döviz kurunun tüketicilerin ekonominin geleceğine yönelik beklentilerini şekillendiren faktörlerden birisi olduğu şeklinde yorumlanabilir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

İbicioğlu, M., Kapusuzoğlu, A., & Karan, M. B. (2021). Türkiye’deki Tüketici Güven Endeksi ile Döviz Kuru Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(1), 5–16. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/97

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri