Çalışma Yaşam Kalitesinin Otel İşletmesi Çalışanları Üzerindeki Etkileri

Yazarlar

  • Mehmet Tuncer Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara - Türkiye
  • Mehmet Yeşiltaş Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi, Ankara - Türkiye

Anahtar Kelimeler:

çalışma yaşam kalitesi- otel işletmesi- otel çalışanı

Özet

Bu araştırmada şehir otellerinde çalışanlar ile sayfiye bölgelerinde çalışan otel işgörenlerinin sahip oldukları çalışma yaşam kalitesi koşullarında farklılık olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, işgörenlerin çalışma yaşam kalitesinin hangi unsurlarına önem verdikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın nicel kısmında Ankara bölgesinden 114, Antalya bölgesinden 115 işgören araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. SPSS 19 veri analiz programı yardımıyla, eşli gruplar t testi yapılmış ve çalışma yaşam kalitesi ile ilgili olarak önem ve tatmin dereceleri tespit edilmiştir. Araştırmanın nitel kısmında, görüşme formu hazırlanmış ve bu görüşme formu sekiz adet yarı yapılandırılmış sorudan oluşmuştur. Araştırmada, nitel araştırma örnekleme yöntemlerinden, doğrulayıcı veya yanlışlayıcı durum örneklemesi yöntemine uygun olarak, Ankara ve Antalya’da beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan ikisi yönetici olmak üzere toplam on işgören tespit edilmiş ve bu işgörenler araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışanların sorumlulukları ve hakları ile ilgili kendi değerlendirmelerine göre, şehir otellerinde kurallar ve haklar belli bir düzen içinde yürütülmektedir. Ancak sayfiye otellerinde düzenli yapılmadığı görülmektedir. Çalışanların çalışma yaşam kalitesinin toplam yaşam üzerindeki etkisine yönelik görüşlerine bakıldığında, şehir otellerinde durumun daha iyi olduğu söylenebilir. Çalışmanın sonunda şehir otellerinde çalışma yaşam kalitesi koşullarının sayfiye bölgelerinde çalışan işgörenlere göre daha yüksek düzeyde algılandığı anlaşılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Tuncer, M., & Yeşiltaş, M. (2021). Çalışma Yaşam Kalitesinin Otel İşletmesi Çalışanları Üzerindeki Etkileri. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(1), 57–78. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/100

Sayı

Bölüm

Makaleler