Dış Kaynak Kullanımı Kapsamında Entegre Entropi-TOPSIS Yöntemleri ile Tedarikçi Seçimi Probleminin Çözümlenmesi

Yazarlar

  • Zeynep Özgüner Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Gaziantep, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Entropi- TOPSIS- Dedarikçi seçimi

Özet

Amaç – Tedarik işletmelerin kalite, performans, maliyet gibi çok fazla değişkeni barındıran ve stratejik rekabet üstünlüğü sağlayan bir unsurdur. Hem üretim hem de hizmet sektörü için doğru karar verilmesinin süreçsel etkinlik anlamındaki katkısı büyüktür. Çünkü tedarik zinciri ilk basamağı tedarikçilerin doğru seçilmesi ve sürdürülebilir ilişkiler çerçevesinde işletmenin hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunZmasıdır. İşletmeler kendi yetenekleri üzerinde yoğunlaşırken geri kalan desteği almak istedikleri konuda uzman kişilerle çalışmak durumundadırlar. Dolayısıyla bunu sağlamak için dış kaynak kullanımını tercih etmektedirler. Bu noktada tedarikçi seçimi problemi çok kriterli zor bir karar verme süreci olduğundan etkin bir yöntem seçilmelidir. Bu çalışmanın amacı, işletmelerin bazı ürün veya hizmetleri kendileri üretmek yerine dışarıdan satın almalarına sebep olan çeşitli faktörler üzerinden hareketle, tedarikçi seçimi noktasında hangi kriterleri göz önünde bulundurduklarını belirlemek ve tedarikçi seçimi hakkında karar vericilere yardımcı olacak çok kriterli karar verme yöntemlerini kullanarak alternatifler arasında sağlıklı kararın verilmesine destek olmaktır.. Yöntem – Çalışma kapsamında bir işletmenin tedarikçi seçme problemi Entropi ve Topsis (İdeal Çözüme Dayalı Sıralama Yöntemi) yöntemleri ile ele alınmış ve alternatif olan tedarikçilerin öncelik sıraları bu yöntemler ile hesaplanmıştır. Literatür araştırması ve uzman görüşlerinden yola çıkılarak tedarikçi seçiminde kullanılan 8 kriter ve 6 tedarikçi firma belirlenmiştir. Bulgular – Çalışmanın sonucunda alternatif tedarikçiler için öncelikleri belirlenmiş, böylelikle karar verme süreci ayrıntılı olarak analiz edilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre uygulama yapılan işletmede tedarikçi önceliği kliniğin implant hizmeti gereksinimleri içindir. Sonrasında mutfak tedarikçisi, üçüncü sıralamada ise bu hizmetlerin tamamlayıcısı olan sarf malzeme tedarikçisi tercih edilmelidir. Tartışma – Çalışma sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir diş polikliniğinde uygulanmış olup, başka sektörlerde farklı kriterler üzerinden de değerlendirme yapılabilir. Kriterlerin belirlenmesi noktasında farklı değişkenler eklenebilir ve farklı yöntemlerle çalışma tekrar edilebilir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Özgüner, Z. (2021). Dış Kaynak Kullanımı Kapsamında Entegre Entropi-TOPSIS Yöntemleri ile Tedarikçi Seçimi Probleminin Çözümlenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1109–1120. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1068

Sayı

Bölüm

Makaleler