Çalışanların Demografik Farklılığı İle Değişime Karşı Tutum Algılamalarının Örgütsel Analizi: Havacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama

Yazarlar

  • Abdullah Türk İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Örgütsel Değişim- Demografi- Sivil Havacılık

Özet

Amaç – Genel olarak işletmeler, değişimin birçok etkisiyle faaliyetlerine sürdürürler. İşletmelerin bu etkilere uyum gösterecek çalışanlarla birlikte yollarına devam etmeleri zorunlu görülmektedir. Bu bakış açısı ile hazırlanan çalışmanın amacı, çalışanların örgütsel çevrede değişime karşı tutumlarında, demografik özellikleri açısından anlamlı farklılık olup olmadığını havacılık sektöründe incelemektir. Değişim temelinde, örgütsel değişim ve değişime karşı tutum üzerinde durulmuştur. Ardından bu amaca yönelik olarak demografik farklıların önemine değinilmiştir. Yöntem – Çalışma İstanbul ili çevresinde havacılık sektöründe çeşitli kademede, farklı özellikteki 417 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada birincil veri toplama aracı olan anket yöntemi uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında tek yönlü varyans analizi olan Anova ve T-testi ile aktarılmıştır. Bulgular – Çalışanların değişime karşı, cinsiyet, yaş, tecrübe ve eğitime farklılaştığı anlaşılmıştır. Tartışma – İşletmeler amaçlarını çalışanları aracılığı ile gerçekleştirir. Ancak bu çalışanlar kişilik, yetenek ve uzmanlık bakımından türdeş değildir. Bu nedenle her çalışanın sektördeki değişimlere uyum sağlamada ya da direnç göstermede hangi özellikler bakımından farklılaştıklarını anlamak işletmeler için rekabet avantajı sağlamada önemli ip uçları verebilir. Nitekim çalışmada, çalışanların değişime karşı tutumlarında, demografik özellikleri açısından farklılık olduğu anlaşılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Türk, A. (2021). Çalışanların Demografik Farklılığı İle Değişime Karşı Tutum Algılamalarının Örgütsel Analizi: Havacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1256–1266. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1079

Sayı

Bölüm

Makaleler