Örgüt Kültürü, Örgütsel Adalet ve İş Tatmini İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

  • Polat Yücekaya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye
  • Dilek Dönmez Polat Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Örgüt Kültürü- Örgütsel Adalet- İş Tatmini

Özet

Amaç – Bu araştırmanın temel amacı; örgüt kültürü, örgütsel adalet ve iş tatmini ilişkisini tespit etmektir. Yöntem – Bu amaçla Çanakkale ili Gelibolu ilçesinde görevli 312 öğretmen ile yüz yüze anket uygulaması yapılmak suretiyle 2019 yılı Haziran-Temmuz aylarını kapsayan dönemde, kolayda örneklem yöntemi ile veri toplanmıştır. Ankette örgütsel adalet için Coquitt (2001) tarafından geliştirilen ve 20 ifadeden oluşan ölçek kullanılmıştır. Örgüt kültürü için ise, Danışman ve Özgen (2003) tarafından geliştirilen ve 24 ifadeden oluşan ölçekten yararlanılmıştır. İş tatmini ölçeği için Hackman ve Oldham’ın (1975) tarafından geliştirilen ve 5 ifadeden oluşan ölçek kullanılmıştır. Toplanan verilere T testi, ANOVA, güvenilirlik analizi, faktör analizi, korelasyon ve regresyon, analizleri yapılmıştır. Bulgular – Analiz sonuçlarına göre örgüt kültürü ve örgütsel adalet iş tatminini pozitif yönde etkilemektedir. Çalışanların örgütsel adalet algısı da iş tatminini pozitif yönde etkilemektedir. Çalışanların iş tatmini cinsiyet, medeni hal ve yaş gibi demografik özelliklere göre farklılaşmaktadır. Tartışma – İş tatmini düzeyini, örgütsel adalet algısının etkilemekte olduğu; iki değişken arasında ,34 oranında yüksek bir korelasyon bulunduğu ve örgütsel adalette meydana gelen bir birimlik değişimin iş tatmininde ,11 oranında değişime neden olduğu tespit edilmiştir. Örgüt kültürü iş tatmini düzeyini etkilemekte olup; örgüt kültürü algısındaki bir birim değişim iş tatmininde ,12 oranında değişime neden olduğu tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Yücekaya, P., & Polat, D. D. (2021). Örgüt Kültürü, Örgütsel Adalet ve İş Tatmini İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1267–1284. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1080

Sayı

Bölüm

Makaleler