Muhasebe Temel Kavramları Açısından Muhasebe Uygulamalarının Değerlerlendirilmesi: Sivas İlinde Bir Araştırma

Yazarlar

  • Mehmet Demir Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sivas, Türkiye
  • Yakup Ülker Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sivas, Türkiye
  • Mehmet Murat Şenol

Anahtar Kelimeler:

Muhasebe Temel Kavramları- SMMM- SMMM Stajyer

Özet

Amaç – Bu çalışmanın temel amacı, serbest muhasebeci mali müşavirlerin ve stajyerlerin bakış açılarıyla muhasebe temel kavramları açısından muhasebe uygulamalarının değerlendirilmesidir. Ayrıca katılımcıların muhasebenin temel kavramlarına yönelik genel düşüncelerini tespit etmek de amaçlar içinde yer almaktadır. Yöntem – Bu amaçları gerçekleştirmek için 2018 yılının Haziran ve Temmuz aylarında Sivas SMMM Odasına kayıtlı ve mesleğini fiilen icra eden toplam 123 SMMM ve SMMM stajyerleri üzerinde bir anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22 paket programı ile analize tabi tutulmuştur. Araştırmanın Cronbach's Alpha İç Tutarlılık Katsayısı 0,838 olarak hesaplanmıştır. Bulgular – Araştırma sonucunda katılımcıların, temel kavramların önemine ve gerekliliğine yönelik yaklaşımlarının çok olumlu olduğu tespit edilmiştir. Ancak muhasebe uygulamalarında bu kavramlara uygun hareket etme düzeylerinin ise kavramların bütünü açısından “Orta Derecede Katılırım” düzeyinde olduğu bulgusu saptanmıştır. Tartışma – Muhasebe işlemlerinin icrasında temel kavramlara uyumluluk açısından; sosyal sorumluluk, kişilik, süreklilik, tutarlılık, ihtiyatlılık, önemlilik ve tam açıklama kavramlarına orta derecede katılırım; dönemsellik, maliyet esası, tarafsızlık ve belgelendirme kavramlarına çok katılırım ve özün önceliği kavramına ise tam katılırım düzeylerinde katılım gösterilmiştir. Araştırma, muhasebe temel kavramlarının uygulamada ne kadar dikkate alındığını ölçme açısından önemlidir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Demir, M., Ülker, Y., & Şenol, M. M. (2021). Muhasebe Temel Kavramları Açısından Muhasebe Uygulamalarının Değerlerlendirilmesi: Sivas İlinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1358–1372. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1087

Sayı

Bölüm

Makaleler