Kredi Temerrüt Swapları (CDS) ile Borsa İstanbul 100 Endeksi Arasındaki İlişki: Kısa ve Uzun Dönemli Zaman Serisi Analizleri

Yazarlar

  • Emre Esat Topaloğlu Şırnak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Şırnak, Türkiye.
  • İlhan Ege Mersin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Mersin, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Kredi Temerrüt Swapları- Borsa İstanbul- Hata Düzeltme Modeli

Özet

Amaç – Çalışmada, 2010:01-2019:06 dönemi için Türkiye Kredi Temerrüt Swapı (CDS) ile Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeks getirisi arasındaki kısa ve uzun vadeli ilişkiyi ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Yöntem – Araştırmada, Sabit, sabit ve trend, sabitte kırılma, sabitte kırılma ve trend, trendde kırılma, rejimde kırılma, rejimde ve trendde kırılma modellerine ilişkin kısa ve uzun vadeli zaman serisi analizleri yöntem olarak belirlenmiştir. Bulgular – CDS ve BIST100 serilerinin düzey değerlerinde durağan oldukları belirlenmiştir. CDS primleri ile BIST100 getirisi arasındaki uzun vadeli eşbütünleşme ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. CDS ile BIST100 getirisi arasında uzun dönemde FMOLS ve CCR'ye göre %25, DOLS'e göre %43 negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Granger nedensellik test sonuçlarına göre, CDS’ten BIST100 getirisine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisine rastlanılmıştır. Etki-tepki analizi sonucunda, CDS’teki bir şokun BIST100 getirisinde 2. ayda 0.013 düşüşe yol açtığı ve bu etkinin 5. ayda ortadan kalkarak sıfıra yakınsadığı belirlenmiştir. Varyans ayrıştırmasına göre ise ve 9. ay itibariyle BIST100 getirisindeki değişimlerin yaklaşık %0,20’lik kısmının CDS değişkeni tarafından meydana geldiği tespit edilmiştir. Tartışma – Araştırmada ulaşılan CDS ile BIST100 getirisi arasındaki negatif yönlü ilişkinin teorik olarak desteklendiğini ve ülke riskinin arttıkça pay piyasa getirisinin azaldığını söylemek mümkündür.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Topaloğlu, E. E., & Ege, İlhan. (2021). Kredi Temerrüt Swapları (CDS) ile Borsa İstanbul 100 Endeksi Arasındaki İlişki: Kısa ve Uzun Dönemli Zaman Serisi Analizleri. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1373–1393. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1088

Sayı

Bölüm

Makaleler