Çalışanların Paraya Olan Tutum, Kariyer Bağlılığı ve Kariyer Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişki: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Yazarlar

  • Emin Arslan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O., Tokat, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Otel işletmeleri- Paraya olan tutum- Kariyer bağlılığı

Özet

Amaç Bu araştırma, Ankara’da faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışanların paraya olan tutum, kariyer bağlılığı ve kariyer tatmin düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem – Çalışma kapsamında Ankara’daki 5 yıldızlı otellerde 2019 yılı Mart-Mayıs aylarında bir alan araştırması yapılmış olup veriler anket tekniğiyle toplanmıştır. Anket formu paraya olan tutum, kariyer bağlılığı ve kariyer tatmini olmak üzere üç adet ölçek içermektedir. Araştırmanın örneklemini, otel işletmelerinde görev yapan 395 çalışan oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen verilere, bilgisayar ortamında uygun istatistiki analiz programları kullanılarak; frekans dağılımı, aritmetik ortalama, faktör analizi ve korelasyon analizi yapılmıştır. Bulgular – Araştırma dahilinde yapılan korelasyon analizi sonucunda çalışanların kariyer bağlılığı ve kariyer tatmini arasında pozitif yönlü düşük düzeyde anlamlı bir ilişki; paraya olan tutum ve kariyer bağlılığı arasında da negatif yönlü düşük düzeyde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Öte yandan paraya olan tutum ve kariyer tatmini arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Tartışma – Bulgulardan elde edilen sonuçlara göre, kariyer bağlılığı ve kariyer tatmini arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Dolayısıyla Ankara’daki otel işletmelerinde görev yapan çalışanların kariyer bağlılığı düzeyleri arttıkça kariyer tatmini düzeyleri de artmaktadır. Öte yandan paraya olan tutum ile kariyer bağlılığı arasında ise ters orantılı bir ilişki vardır. Buna göre çalışanların paraya olan tutum düzeyleri arttıkça kariyer bağlılığı düzeyleri azalmaktadır. Bunun nedeni, paraya yönelik tutumları fazla olanların kariyer hedeflerinden daha kolay vazgeçebilmeleri şeklinde ifade edilebilir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Arslan, E. (2021). Çalışanların Paraya Olan Tutum, Kariyer Bağlılığı ve Kariyer Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişki: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1475–1488. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1094

Sayı

Bölüm

Makaleler