Devam Bağlılığı, Presenteeism ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Yazarlar

  • Hakan Kendir Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Tokat, Türkiye
  • Emin Arslan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Tokat, Türkiye
  • Handan Özçelik Bozkurt Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Tokat, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Devam Bağlılığı- Presenteeism- İşten Ayrılma Niyeti- Otel İşletmeleri- Antalya

Özet

Bu çalışmanın temel amacı, otel işletmelerindeki çalışanlarda devam bağlılığı, presenteeism ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırmada uygulanan yöntem betimsel araştırma yöntemidir. Araştırmanın örneklemini 2017 yılı Mayıs-Temmuz ayları arasında Antalya bölgesindeki sekiz adet beş yıldızlı otel işletmesindeki 407 çalışan oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmıştır. Anket formu dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde demografik değişkenler, ikinci bölümde “presenteeism” ölçeği, üçüncü bölümde “devam bağlılığı” ölçeği, dördüncü bölümde ise “işten ayrılma niyeti” ölçeği yer almaktadır. Araştırma sonucu elde edilen veriler istatistiksel analizlere tabi tutulmuştur. Bu analizler frekans dağılımı, güvenilirlik analizi, faktör analizi, korelasyon analizi ve basit doğrusal regresyon analizidir. Regresyon analizi sonucunda, otel işletmelerinde çalışanların devam bağlılığı düzeylerinin presenteeismin dikkat dağınıklığından kaçınamama boyutu üzerinde pozitif yönlü zayıf bir etkisinin olduğu saptanmıştır. Ayrıca çalışanların dikkat dağınıklığından kaçınamama düzeylerinin işten ayrılma niyeti üzerinde pozitif yönlü zayıf bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Kendir, H., Arslan, E., & Özçelik Bozkurt, H. (2021). Devam Bağlılığı, Presenteeism ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(4), 1029–1046. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/719

Sayı

Bölüm

Makaleler