Alanya Belediyesi Hizmet Birimlerinin Maliyet Etkinliği: Veri Zarflama Analizi Uygulaması

Yazarlar

  • Kemal Vatansever Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Antalya, Türkiye.
  • H. Handan Öztemiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Alanya Belediyesi- Maliyet etkinliği- Yerel Yönetimlerde Etkinlik

Özet

Amaç – Türkiye’nin en büyük nüfus yoğunluğuna sahip ilçe belediyelerinden birisi olan Alanya Belediyesinin 14 alt hizmet birimine yönelik vatandaş memnuniyeti, hizmet birimin etkinliği ve maliyet etkinliği olmak üzere üç farklı analiz ile belediyenin daha denetimli ve daha etkin hizmet sunumunu sağlayıp sağlamadığını ölçmenin yanı sıra kaynak tahsisinde de yol gösterici olmaktır. Yöntem – Çalışmanın ilk aşamasında vatandaş memnuniyet anketi uygulanmış ve belediyenin alt birimlerinin sunmuş olduğu hizmetlere yönelik genel memnuniyet düzeyleri 5’li Likert Ölçeği ile ölçülmüştür. Örneklem basit tesadüfi örneklem olup toplamda 1544 vatandaşa ulaşılmıştır. Her hizmet birimi için elde edilen genel memnuniyet skorları, maliyet etkinlik analiz yöntemi olarak kullanılan veri zarflama analizi yöntemi için çıktı değişkeni olarak belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan girdi değişkenleri ise bütçe, satın alma harcamaları ve çalışan sayısıdır. Bulgular – Yapılan ölçüm sonunda genel memnuniyet skoru 3,579 olarak hesaplanmıştır. Bu skor Alanya Belediyesi’nin sunmuş olduğu hizmetlere yönelik vatandaşların genel memnuniyet düzeyinin %71,5 civarında olduğunu göstermektedir. Yapılan etkinlik analizi sonucunda Alanya Belediyesi’nin 14 alt hizmet biriminden; Kültür ve Sosyal İşler Birimi, Bilgi İşlem Birimi, Park ve Bahçeler Hizmet Birimi, Planlama ve Proje Birimi, Spor İşleri Birimi ve Veterinerlik Hizmet Birimlerinin etkin oldukları görülmüştür. Tartışma – Belediyenin 14 hizmet biriminin etkinliği ölçülmüştür. Toplam 14 hizmet biriminden 6 tanesi etkin bulunmuştur. Etkin olmayan diğer 8 hizmet birimi için ise maliyet etkinlik analizi yapılarak etkinliğin tesis edilebilmesi için gerekli olan iyileştirme rakamları sunulmuştur. Sonuç olarak, birimin etkinliğe ulaşması için kaynak tahsisinin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin değerlendirmeler elde edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Vatansever, K., & Öztemiz, H. H. (2021). Alanya Belediyesi Hizmet Birimlerinin Maliyet Etkinliği: Veri Zarflama Analizi Uygulaması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1505–1523. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1096

Sayı

Bölüm

Makaleler