Çevik Liderlik Yaklaşımı ve Çevik Lider Davranışlarını Ölçmeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Yazarlar

  • Bülent Akkaya Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Ahmetli MYO, Manisa, Türkiye
  • U.A. Koray Kayalıdere Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Manisa, Türkiye
  • Rabia Aktaş Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Manisa, Türkiye
  • Sibel Karğın Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Manisa, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Çevik Liderlik Ölçeği- Çevik Liderlik- Ölçek Geliştirme

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı, Çevik Liderlik Ölçeğini geliştirmektedir. Yöntem – Bu amaçla, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki üç örneklemden veri elde edilmiştir. Dilbilimciler soru havuzundaki ifadelerin geçerliliğini sağladıktan sonra, geçerliliği test etmek için bir pilot çalışma yapılmıştır. Ardından ölçeğin güvenirlik analizi ve faktör yapısı test edilmiştir. Son olarak, SPSS ve AMOS programları ile ölçeğin faktör yapısının güvenilirliğini ve geçerliliğini belirlemek amacıyla Keşfedici ve Doğrulayıcı Faktör Analizleri yapılmıştır. Bulgular – Analiz sonuçlarına göre Kaiser-Meyer-Olkin testi sonucu 0,952, açıklanan toplam varyansın% 69,481, Cronbach Alfa 0,94 olduğu, uyum iyiliği değerleri kabul edilebilir seviyede olduğu ve Çevik Liderlik Ölçeğinin 32 madde ve 6 faktörden (Sonuç Odaklı-Takım Odaklı-Yetkin-Esnek-Hızlı-Değişime Odaklı) oluştuğu tespit edilmiştir. Tartışma – Elde edilen bulgulara göre çevik lider davranışlarını ölçmek için Çevik Liderlik Ölçeğinin farklı sektörlerde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar için kullanılabilecek kabul edilebilir değerlerde güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Akkaya, B., Kayalıdere, U. K., Aktaş, R., & Karğın, S. (2021). Çevik Liderlik Yaklaşımı ve Çevik Lider Davranışlarını Ölçmeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1605–1621. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1102

Sayı

Bölüm

Makaleler