Örgütsel Dedikodu Kavramına Genel Bir Bakış: Bibliyometrik Analizi İle Kavramsal Çerçeveden Gelecek Araştırma Yönelimlerine

Yazarlar

  • Mehtap Öztürk Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Konya, Türkiye
  • Suudan Gökçe Gök Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Dedikodu- Örgütsel Dedikodu- Bibliyometrik Analiz

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı örgütsel dedikodu kavramının örgütsel davranış yazını başta olmak üzere sosyal antropoloji, sosyal psikoloji, sosyoloji gibi yönetim yazını ile ilişkilendirilen çalışmaların bibliyometrik analiz yöntemi ile değerlendirilerek, Türk yazınında örgütsel dedikodu olgusuna yönelik yapılacak olan çalışmalara yön göstermektir. Yöntem – Web of Science Core Collection veri tabanında yer alan dedikodu ve örgütsel dedikodu kavramlarına yönelik 1990-2020 yılları arasında yayınlanan 681 makale bibliyometrik analiz yöntemiyle atıf analizi, bibliyografik eşleştirme, ortak atıf analizi, ortak-varlık analizi, ortak yazar ve bibliyometrik haritalama analizleri aracılığıyla değerlendirilmiştir. Bulgular – Araştırma sonuçlarına göre dedikodu alanında en çok çalışılan konuların sosyal medya, sosyal ağ, kurumsal itibar, güç, iletişim, güven, şiddet olduğu örgütsel dedikodu kavramına yönelik olarak ise en çok çalışılan konuların proaktif davranışları, örgütsel dışlanma, kurumsal sosyal sorumluluk, sosyal sermaye, duygusal düzenleme, negatif duygular, sinizm, güç, itibar yönetimi, örgütsel sapma davranışı, örgütsel güven, mobbing, tükenmişlik, bilgi arama davranışı olduğu tespit edilmiştir. Tartışma – Dedikodu yazınına yönelik literatüre önemli katkılar sağlayan çalışmalar bulunsa da, konunun örgütsel davranış yazını kapsamında bütüncül bir incelemesine yönelik çalışmalar yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle gelecek araştırma yönelimlerinin mevcut yazında yer alan perspektiflerden hareketle, örgütsel dedikodunun örgütler arası ve örgüt düzeyinde incelenmesi önerilmektedir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Öztürk, M., & Gök, S. G. (2021). Örgütsel Dedikodu Kavramına Genel Bir Bakış: Bibliyometrik Analizi İle Kavramsal Çerçeveden Gelecek Araştırma Yönelimlerine. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1668–1683. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1106

Sayı

Bölüm

Makaleler