Türkiye’de İnovatif Girişimciliğe Esas Yaratıcı Fikirlerin Ortaya Çıkışında Etkili Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Keşfedici Nitel Bir Araştırma

Yazarlar

  • Kemal Eroğluer Milli Savunma Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Bölümü, Ankara, Türkiye
  • İbrahim Sani Mert Antalya Bilim Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Antalya, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

İnovasyon- Yaratıcılık- Girişimcilik

Özet

Amaç – Bu çalışmada küreselleşme, bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmelerin bir etkisi olarak Türkiye’de inovatif girişimciliğe esas yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasına etki eden faktörlerin neler olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem – Çalışma Mersin’de 6 farklı sektörde faaliyet gösteren 59 küçük ve orta ölçekli işletmede yapılmıştır. Çalışmaya 166 kişi katılmıştır. Katılımcılara yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasına etki eden konuları belirlemek üzere altı soru sorulmuştur. Tüm katılımcılarla yapılan görüşmeden sonra elde edilen veriler nitel araştırma ilkelerine uygun olarak gruplandırılarak analiz edilmiştir. Elde edilen veriler literatürde yer alan çalışmalarla desteklenmiştir. Bulgular – Elde edilen verilerin gruplandırılarak analiz edilmesi sonucunda bilişim ve imalat sektörlerinde girişimcilik ve inovasyona yönelik daha büyük bir ilgi olduğu belirlenmiştir. Örgütün kurucu ve sahiplerinin inovasyona daha çok önem verdikleri belirlenmiştir. Çalışanlar tarafından tecrübe, eğitim, araştırmacılık, ihtiyaçlara duyarlılık kişilik özelliklerinin ön planda olduğu belirlenmiştir. Örgütsel özellikler kapsamında ise iş bilgisi ve bilişsel yetkinliğin ön planda olduğu belirlenmiştir. Tartışma – Çalışma sonucu elde edilen sonuçlar sektörel bazda kişisel ve örgütsel özellikler başlığında incelenmiştir. Sektörel bazda detaylı bir inceleme yapılması nedeniyle literatüre katkı sağlayacağı ve sonraki çalışmalara destek olacağı değerlendirilmektedir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Eroğluer, K., & Mert, İbrahim S. (2021). Türkiye’de İnovatif Girişimciliğe Esas Yaratıcı Fikirlerin Ortaya Çıkışında Etkili Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Keşfedici Nitel Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1722–1738. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1110

Sayı

Bölüm

Makaleler