Normatif Bağlılığın İş Tatmini ve Diğerkâmlık ile İlişkisinde İşkolikliğin Aracı Rolü

Yazarlar

  • Alptekin Sökmen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ankara, Türkiye
  • Gülfem Arslan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Normatif Bağlılık- İşkoliklik- İş Tatmini

Özet

Amaç – Normatif bağlılık, işkoliklik, iş tatmini ve diğerkâmlık değişkenleri arasındaki ilişkileri ortaya konması; işkolikliğin, normatif bağlılık ile iş tatmini ve normatif bağlılık ile diğerkâmlık arasında aracılık rolüne sahip olup olmadığının tespit edilmesi, bu çalışmanın amacıdır. Yöntem – Araştırma verileri bir kamu işletmesinde görev yapmakta olan 307 çalışandan yüz yüze anket yöntemi ile toplanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkilerin ortaya konması adına SPSS 26 programı ile korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Bulgular – Yapılan analizler neticesinde tüm değişkenler arasında pozitif yönlü ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında regresyon analizi ile birlikte işkolikliğin, normatif bağlılık ile iş tatmini arasında kısmi aracı etkiye sahip olduğu ve normatif bağlılık ile diğerkâmlık arasında ise tam aracılık etkisine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tartışma – Çalışmadan elde edilen tüm sonuçlar ışığında normatif bağlılığın çalışanların işkoliklik, iş tatmini ve diğerkâmlık ile pozitif ilişkiye sahip olduğunu, başka bir deyişle normatif bağlılıkta yaşanan artış ile birlikte diğer değişkenlerde de artış olacağı ifade edilebilir. İş tatmini ve diğerkâmlık örgütlerin performans açısından önemsediği ve çalışanlarında görmek istediği önemli tutum ve davranışlardandır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, örgütlerin sorumluluk bilincine sahip bireyleri işe almaları ve onlara yatırım yapmaları amaç ve hedeflere ulaşılması konusunda sürükleyici bir etkiye sebep olacağı düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Sökmen, A., & Arslan, G. (2021). Normatif Bağlılığın İş Tatmini ve Diğerkâmlık ile İlişkisinde İşkolikliğin Aracı Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1756–1768. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1113

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri

1 2 > >>