Çalışan Sesi ile İşveren Markası İlişkisi: Karmaşık Devamlılık ve Farklılık Algısının Ardışık Aracılık Etkileri

Yazarlar

  • Osman Benk Gümüşhane Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü, Gümüşhane, Türkiye
  • Alptekin Sökmen Kastamonu Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Kastamonu, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1325

Anahtar Kelimeler:

Çalışan Sesi- İşveren Markası- Karmaşık Devamlılık

Özet

Amaç – Araştırmanın temel amacı çalışan sesi, karmaşık devamlılık, işveren markası ve farklılık algısı değişkenleri arasındaki ilişkileri Ankara’da lojistik sektöründe faaliyet gösteren bir örgütün çalışanları örnekleminde ele almaktır. Yöntem – Araştırma modeli karmaşık devamlılık ve farklılık algısı değişkenlerinin çalışan sesi ile işveren markası algısı ilişkisindeki ardışık aracılık etkileri üzerine oluşturulmuştur. Araştırma 2021 Nisan-Mayıs aylarında, kolayda örnekleme tekniği ile ulaşılan lojistik sektöründe faaliyet gösteren bir örgütün 336 işgöreninin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Anket yöntemi ile elde edilen veriler paralelinde, SPSS26 ve SPSS PROCESS macro 2.16.3 programları kullanılarak korelasyon ve regresyon analizleri ile hipotezler sınanmıştır. Bulgular – Analiz sonuçlarına göre, Hayes (2018)’in Model 6’sından hareketle, karmaşık devamlılık ve farklılık algısının, çalışan sesinin işveren markasına olan etkisine ardışık aracılık etkileri bulgulanmıştır. Tartışma – Çalışan sesi, karmaşık devamlılık, işveren markası ve farklılık algıları konularının etkin yönetimi örgütlere öz yeteneklerine odaklanma açısından yarar sağlamaktadır. Bu bağlamda, örgütler iyi fikirlerin hiyerarşik seviyeye bakılmaksızın her bir çalışandan gelebileceğini sürekli akılda tutmalıdır. Karmaşık devamlılık gibi durumları ortadan kaldırmanın neredeyse imkânsızlığı dikkate alındığında, çalışanların ve örgütlerin güven, adalet, iyi niyet, dürüstlük, duygu ortaklığı gibi sınır koyulamaz erdemler noktasında birbirlerine uyum göstermeleri gerekmektedir. Bir örgüt istihdam etsin ya da etmesin farklılıklara duygu ortaklığı ile yaklaşarak bireyden topluma kadar herkese fayda sağlama çabası içerisinde olmalıdır. Özetle, çalışanlar adına ve onlar için yapılan tüm “iyi” şeylerin işveren markası algısını güçlendireceği kesindir.

İndir

Yayınlanmış

29-12-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Benk, O., & Sökmen, A. (2021). Çalışan Sesi ile İşveren Markası İlişkisi: Karmaşık Devamlılık ve Farklılık Algısının Ardışık Aracılık Etkileri. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), 3326–3345. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1325

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri

1 2 > >>