Dönüşümsel Liderlik, Kişi-Örgüt Uyumu ve İş Tatmini İlişkisi: Kamu Çalışanlarına Yönelik Araştırma

Yazarlar

  • Alev Sökmen Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Ankara, Türkiye
  • Osman Benk Gümüşhane Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gümüşhane, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Dönüşümsel Liderlik- Kişi-Örgüt Uyumu- İş Tatmini

Özet

Amaç – Bu araştırmada dönüşümsel liderlik, kişi-örgüt uyumu ve iş tatmini değişkenleri ilişkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Yöntem – Araştırma verileri Ankara ilindeki bir bakanlığa ait merkez biriminde çalışan 560 katılımcıdan anket ile elde edilmiştir. Çalışmada öncelikle geçerlilik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. İlgili bağımsız ve bağımlı değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koyabilmek ve hipotezleri test edebilmek amacıyla korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Aracılık etkisini ortaya koyabilmek için hem Baron ve Kenny, hem de Hayes’in aracılık modellerinden yararlanılmıştır. Bulgular – Yapılan korelasyon analizine göre dönüşümsel liderlik ile kişi-örgüt uyumu ve iş tatmini arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Regresyon analizi sonucunda dönüşümsel liderliğin kişi-örgüt uyumu ve iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu, kişi-örgüt uyumunun da iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu görülmektedir. Bununla birlikte araştırma bulguları dönüşümsel liderliğin iş tatmini üzerindeki etkisinde kişi-örgüt uyumunun kısmi aracılık etkisinin olduğunu da göstermektedir. Tartışma – Bir bakanlıkta görev yapan 560 kamu çalışanından elde edilen bulgular değerlendirildiğinde merkezi ve taşra teşkilat yönetiminin çağın gerektirdiği dönüşümsel çabalarla birlikte çalışanların kişi-örgüt uyumlarını dikkate almaları ve iş tatmin düzeylerini artırmaya yönelik eylemlerde bulunmaları gerektiği düşünülmektedir. Bu tarz örgütler kontrol odaklı bir yaklaşımla sürecin en başından itibaren örgütleri ile uyumlu olan veya bunun geliştirilebileceğine inandıkları kişileri seçmelidirler. İzleyeninin kişisel bir sorununa eğilen, onu öven ve ona rehberlik eden bir lider çalışanın iş tatminine yadsınmayacak düzeyde etki edebilir. Gelecek çalışmalar için kamu veya özel örgütler arasında karşılaştırmalı olarak değişkenlerin tekrar ele alınması literatüre katkı sunulması adına faydalı olabilir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Sökmen, A., & Benk, O. (2021). Dönüşümsel Liderlik, Kişi-Örgüt Uyumu ve İş Tatmini İlişkisi: Kamu Çalışanlarına Yönelik Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1347–1357. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1086

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri