Etik Liderliğin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Algılanan Örgütsel Desteğin Aracı Rolü: Kamu Sektöründe Bir Araştırma

Yazarlar

  • Alev Sökmen Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Yüksekokulu, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Etik Liderlik- Algılanan Örgütsel Destek- İş Tatmini

Özet

Amaç – Bu çalışmada etik liderlik (EL), algılanan örgütsel destek (AÖD), iş tatmini (İT) ve işten ayrılma niyeti (İAN) değişkenleri arasındaki ilişkileri ortaya koymak amaçlanmıştır. Yöntem – Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Verilerin toplanması için oluşturulan anket formunda etik liderlik, algılanan örgütsel destek, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti ölçekleri kullanılmıştır. Araştırma verileri Ankara’da bir bakanlıkta çalışan 289 kamu personelinden elde edilmiştir. Çalışmada ilk olarak güvenirlik ve geçerlilik analizleri yapılmıştır. Söz konusu bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koyabilmek, ayrıca hipotezleri test edebilmek için korelasyon ve regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Aracılık etkisini ortaya koyabilmek için Baron ve Kenny (1986) ve Hayes’in (2009) dört aşamalı modeli uygulanmıştır. Bulgular – Gerçekleştirilen korelasyon analizine göre etik liderlik ile algılanan örgütsel destek ve iş tatmini arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan etik liderlik ve algılanan örgütsel destek ile işten ayrılma niyeti arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Regresyon analizi sonuçlarına göre etik liderlik ve algılanan örgütsel desteğin iş tatmini ve işten ayrılma niyetine anlamlı bir etkisi bulunmuştur. Analiz bulguları etik liderliğin iş tatmini ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde algılanan örgütsel desteğin kısmi aracılık etkisinin olduğunu da göstermektedir. Tartışma – Bir bakanlıkta görev yapan 289 kamu çalışanından elde edilen bulgular değerlendirildiğinde kurumun etik ilke ve standartlar bağlamında davranması, çalışanlarını maddi ve manevi anlamda destekleyerek iş tatmin ve işten ayrılma niyeti düzeylerini göz önünde bulundurması ve bunları geliştirmeye dönük birtakım hareket tarzları sergilemesi gerektiği düşünülmektedir. Gelecek çalışmalar için farklı kültürlerden oluşan kamu veya özel örgütler arasında karşılaştırmalı olarak değişkenlerin tekrar ele alınması literatüre katkı sunulması adına faydalı olabilecektir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Sökmen, A. (2021). Etik Liderliğin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Algılanan Örgütsel Desteğin Aracı Rolü: Kamu Sektöründe Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(4), 3467–3481. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1227

Sayı

Bölüm

Makaleler