Marka Farkındalığı ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinde Marka Tatmininin Düzenleyicilik Etkisi

Yazarlar

  • Alev Sökmen Kastamonu Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Kastamonu, Türkiye
  • Alptekin Sökmen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İİBF, Ankara, Türkiye
  • Selda Yordam Dağıstan Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Turizm Fakültesi, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1759

Anahtar Kelimeler:

Marka Farkındalığı (MF)- Marka Tatmini (MT)- İşten Ayrılma Niyeti (İAN)

Özet

Amaç – Bu çalışmada marka farkındalığı ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı bir ilişki olduğu varsayılarak aralarındaki ilişkide marka tatmininin düzenleyicilik etkisini incelemek amaçlanmıştır. Çalışanların işten ayrılma niyetlerinde demografik özelliklerin yanı sıra örgütsel faktörlerin de etkisi vardır. İşveren markasına yönelik olumlu tutum içinde olan çalışanın sosyal kimlik teorisine göre örgütsel aidiyet ve tatmin duygusu içinde olabileceği ve algılanan marka tatmininin işten ayrılma niyetinde düzenleyici rol üstleneceği varsayılmıştır. Yöntem – Bu amaç doğrultusunda Ankara’da iki hastanenin büro çalışanlarından (büro çalışanı, yönetici ve teknisyenler) kolayda örnekleme yöntemiyle 437 kişiye ulaşılmıştır. Çalışmada nicel veri toplama yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Verilerin analizinde korelasyon ve regresyon testleri uygulanmıştır. Bulgular – Analiz sonuçları marka farkındalığı ile işten ayrılma niyeti arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğunu ve marka tatminin bu ilişkide düzenleyici etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca marka tatmini ile işten ayrılma niyeti arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Tartışma – Bu çalışmada; marka farkındalığı ve marka tatmininin ile işten ayrılma niyeti üzerinde negatif yönlü etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar ilgili alan yazını destekler niteliktedir.

İndir

Yayınlanmış

30-12-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Sökmen, A., Sökmen, A., & Yordam Dağıstan, S. (2023). Marka Farkındalığı ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinde Marka Tatmininin Düzenleyicilik Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(4), 2952–2963. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1759

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri

1 2 3 > >>