Seçilmiş Bist Alt Endekslerinde Etkin Piyasa Hipotezinin Sınanması

Yazarlar

  • Ahmet Demiralp Harran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Şanlıurfa, Türkiye.
  • İbrahim Sezer Belliler Harran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Şanlıurfa, Türkiye.

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1749

Anahtar Kelimeler:

Etkin piyasa hipotezi- Bist endeksler

Özet

Amaç – Borsa İstanbul’da işlem gören XHARZ, XGIDA, XUTEK ve XELKT alt endeksleri için etkin piyasa hipotezinin geçerliliğinin test edilmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Yöntem – Endekslerdeki artış ve azalışlar doğrusal olmayabilir. Doğrusal olmama göz ardı edilerek uygulanan doğrusal birim kök testleri yanlı sonuçlar vereceğinden Harvey vd. (2008) ve Fourier doğrusallık testleri uygulanmıştır. Daha sonra değişkenlerin etkin piyas alar hipotezinin geçerliliğini test etmek için ADF ve Hepsağ (2021) birim kök testleri kullanılmıştır. Bulgular – Harvey vd. (2008) doğrusallık testi sonucuna göre tüm endekslerin doğrusal olmadığı sonucuna varılmıştır. Fourier doğrusallık testi için yapılan F kısıtlama testi sonuçlarına göre, indekslerin hiçbirinin Fourier terimleri anlamlı çıkmamıştır. Tüm endeksler için Hepsağ (2021) birim kök testi durağanlık göstermiştir. Bu nedenle Hepsağ (2021) birim kök testinden elde edilen sonuçlara göre etkin piyasalar hipotezinin tüm endeksler için geçerli olmadığı sonucuna varılmıştır. Klasik ADF birim kök testi ne göre etkin piyasalar hipotezinin tüm endeksler için kabul edilebilir olduğu bulunmuştur. Tartışma – Uygulanan ADF birim kök testine göre Etkin Piyasalar Hipotezi kabul edilmiştir. ADF testinin, değişkenlerin doğrusal olmamasından dolayı, serinin durağan olmadığını belirten temel hipotezi reddetme eğiliminde olacağı bilinmektedir. Bu nedenle doğrusal olma mayı dikkate alan Hepsağ (2021) birim kök testi de analize dahil edilmiştir. ESTAR tipi doğrusal olmama durumunu dikkate alan Hepsağ (2021) birim kök testi sonucunda seçilen tüm BİST alt endeksleri için etkin piyasalar hipotezinin geçerli olmadı ğı sonucuna varılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

30-12-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Demiralp, A., & Belliler, İbrahim S. (2023). Seçilmiş Bist Alt Endekslerinde Etkin Piyasa Hipotezinin Sınanması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(4), 2807–2815. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1749

Sayı

Bölüm

Makaleler