Çevrimiçi Müşteri Yorumları ve Değerlendirme Puanlarının Tüketici Davranışlarına Etkisi: Z Kuşağı Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

  • Tülay Özkan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı, Burdur, Türkiye
  • İsmail Ulukan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı, Burdur, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1740

Anahtar Kelimeler:

Çevrimiçi Alışveriş- Çevrimiçi Müşteri Yorumları

Özet

Amaç – Çevrimiçi alışverişin arttığı günümüzde tüketiciler, satın alma kararı vermeden önce satın almayı düşündükleri ürünlerle ilgili daha önceden alışverişi deneyimleyen tüketicilerin yorumlarını ve satıcının alışveriş puanlarını inceleyerek satın alma kararlarını vermektedir. Bu bağlamda hem tüketiciler hem de satıcılar için yorumlar ve değerlendirme puanlamaları oldukça önemli hale gelmiştir. Bu araştırmayla Z kuşağındaki tüketicilerin çevrimiçi yorum ve değerlendirme puanlarına yönelik tutumlarının çevrimiçi tüketici davranışlarına etkisinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Yöntem – Çalışmada veri toplama yöntemi olarak yüz yüze anket yöntemi tercih edilmiştir. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MAKÜ SBMYO) öğrencileri Z Kuşağını temsil etmesi açısından örneklem olarak alınmıştır. Zaman ve maliyet açısından kolayda örnekleme yöntemi seçilmiştir. Toplam 364 gönüllü öğrenci araştırmaya katılmıştır. Araştırma verileri Mayıs-Ağustos 2022 tarihleri arasında toplanmıştır. Analiz yöntemi olarak Frekans Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Yapısal Denklem Modeli kullanılmıştır. Bulgular – Araştırma sonucunda çevrimiçi yapılan alışverişlerde mal ve hizmete yapılan yorum ve değerlendirme puanlarının tüketici davranışını etkilediği tespit edilmiştir. Tartışma – Çevrimiçi yorum ve değerlendirme puanlarının çevrimiçi tüketici davranışlarını etkiledi sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonucun hem tüketiciler hem de çevrimiçi ticaret yapan işletmeler için önemli olduğu düşünülmektedir. Çevrimiçi ticaret yapan işletmeler, bu çevrimiçi yorum ve değerlendirme puanlarından yola çıkarak mal politikaları ve müşteri ilişkileri yönetimlerini daha etkin bir şekilde yürütebilirler.

İndir

Yayınlanmış

30-12-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Özkan, T., & Ulukan, İsmail. (2023). Çevrimiçi Müşteri Yorumları ve Değerlendirme Puanlarının Tüketici Davranışlarına Etkisi: Z Kuşağı Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(4), 2667–2677. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1740

Sayı

Bölüm

Makaleler