Mavi Okyanus Stratejisinin İşletme Başarısındaki Rolü: Kardemir A.Ş. Örneği

Yazarlar

  • Levent Arslan Karabük Üniversitesi, Lisans Üstü Eğitim Ensitüsü, Karabük, Türkiye
  • Abdullah Karakaya Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Karabük, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1730

Anahtar Kelimeler:

AR-GE- İnovasyon- Bilgi birikimi

Özet

Amaç – Bu araştırmada, Kardemir AŞ’deki üst düzey çalışanların mavi okyanus stratejisi hakkındaki bilgi düzeylerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Yöntem – Nitel araştırma desenine göre gerçekleştirilen araştırma, literatür incelemesi, görüşmelerin yapılması, verilerle içerik analizi yapılması ve sonuçların çıkarılması ile birlikte dört aşamada yürütülmüştür. Araştırmanın nitel verilerinin toplanmasında alanyazın taraması ve doküman analizinden yararlanılmıştır. Kardemir A.Ş. bünyesinde karar verici konumda çalışan on katılımcı ile yarı yapılandırılmış görüşmelerle gerçekleştirilmiştir. Bulgular – Değerlendirme sonucunda; katılımcılar, mavi okyanus stratejisini bildiklerini, bir işletmenin başarısı için çok önemli olduğunu, araştırma ve geliştirmenin kritik bir aşama olduğunu ve patent sayılarının artırılması gerekliliği konusunu belirtmişlerdir. Tartışma – Satış ve pazarlama stratejisi ve sürdürülebilirlik kapsamında kaliteli personel yetiştirilmesi ve know-how geliştirmeleri için gerekli hazırlıkların yapılması önerilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

30-12-2023

Nasıl Atıf Yapılır

Arslan, L., & Karakaya, A. (2023). Mavi Okyanus Stratejisinin İşletme Başarısındaki Rolü: Kardemir A.Ş. Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(4), 2516–2526. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1730

Sayı

Bölüm

Makaleler