Dönüşümcü Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarında Bir Araştırma

Yazarlar

  • Bağdat Yaman Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü, Antalya, Türkiye
  • Mustafa Yıldırım Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Antalya, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Dönüşümcü Liderlik- Örgütsel Vatandaşlık Davranışı- İlköğretim Okulları

Özet

Amaç – Örgütsel yaşamda bireylerin amaç ve uygulamalara aktif katılımı, yöneticilerin liderlik yaklaşımlarıyla yakından ilgilidir. Kendisiyle ilgilenilen, beklenti ve görüşleri yöneticiler tarafından dikkate alınan bireylerin, örgütsel işleyişe katılımı daha yüksek düzeyde olacaktır. Bu durum, eğitim örgütlerinin başarısı için de önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik stilleriyle öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Yöntem – Çalışma, nicel araştırma tasarımını benimsemektedir. Araştırmanın verileri 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde, Antalya ili, Gazipaşa ilçesindeki ilköğretim ve ortaöğretim devlet okullarında çalışan 159 öğretmenden anket yöntemiyle elde edilmiştir. Araştırma hipotezleri, regresyon analizi kapsamında test edilmiştir. Bulgular – Yöneticilerin dönüşümcü liderlik yaklaşımlarının, öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları üzerinde pozitif yönlü ve anlamı bir etkisi vardır. Dönüşümcü liderlik alt boyutlarından ilham verici motivasyon ve bireysel ilgi, örgütsel vatandaşlık davranışının açıklanmasında pozitif yönlü bir etkiye sahipken, karizma ve entelektüel özendirme boyutları anlamlı etkiye sahip değildir. Tartışma – Araştırma sonuçları, okul yöneticilerinin bazı dönüşümcü liderlik yaklaşımlarının, yapılan çeşitli çalışmalardan farklı olarak, öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları üzerinde etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Yaman, B., & Yıldırım, M. (2021). Dönüşümcü Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarında Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1933–1948. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1124

Sayı

Bölüm

Makaleler