Yalın Yönetim Anlayışının, Çalışanların Görev Performansına Etkilerine Yönelik Bir Araştırma

Yazarlar

  • Münevver Bayar Sosyal Güvenlik Kurumu, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Yalın Yönetim- Çalışan Performansı- Yalın Yönetim ve Çalışan Performans İlişkisi

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı; yalın yönetim anlayışının, çalışanların görev performansına etkilerini araştırmaktır. Yalın yönetim anlayışı, yalnızca tek bir birim üzerinde değil işletmelerin hem üretim hem de yönetim kademesi de dahil bütün birimlerde bütüncül bir yaklaşım içinde yalınlaşmayı öngörmektedir. Yalın yönetim uygulamaları, çalışanların performanslarının arttırabilmesi açısından önemli bir role sahiptir. Dolayısıyla, yalın yönetim anlayışını benimseyen işletmeler; hem rekabet avantajı elde edebilmekte, hem varlıklarını devam ettirebilmek için avantaj elde edebilmekte, hem de çalışan performansını arttırabilmektedirler. Yöntem – Bu çalışmada niceliksel yöntemle, neden sonuç ilişkisini ortaya koyacak olan anket uygulaması ile araştırmanın verileri elde edilmiş ve faktör analizleri ile güvenilirlik analizi, Anova ve Regresyon analizi gibi istatistiki tekniklerle SPSS istatistik programı aracılığıyla; araştırmanın amacına yönelik oluşturan hipotezler analiz edilmiştir. Araştırmanın evrenini, Ankara İli Yenimahalle İlçesinde faaliyet gösteren özel bankalardır. İlgili bankalarda çalışan 417adet kişi çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Bulgular – Yalın yönetim uygulamalarının (p=0,000), çalışanların görev performansını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde etkilediği saptanmıştır. Ayrıca, kişilerin yönetici tutumu ortalamalarının; eğitim düzeylerine farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Tartışma – Bu çalışma yalın yönetim uygulamalarının, çalışanların performansları üzerine etkilerinin analiz edilmesi açısından önemlidir. Dolayısıyla, yalın yönetim anlayışıyla, çalışanların katılımlarının artırılması; işletmelerin verimliliğini ve çalışanların motivasyonlarını artırabilecektir. Yalın yönetim yaklaşımlarının benimsenmesinin sonucunda; israfın azaltılması, müşterilerin istedikleri değerlerin belirtilmesi, mükemmeliyetçi yönetim anlayışının benimsenmesi, her ürün ve hizmet için değer akışlarının belirlenmesi, bunların sürekli hale getirilmesi ve verimsiz girişimlerin kârlı yatırımlara yöneltilmesi söz konusu olabilir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Bayar, M. (2021). Yalın Yönetim Anlayışının, Çalışanların Görev Performansına Etkilerine Yönelik Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1984–2001. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1128

Sayı

Bölüm

Makaleler