Etkili Farklılık Yönetiminin Çalışanların Verimliliğine Etkileri

Yazarlar

  • Münevver Bayar Sosyal Güvenlik Kurumu, Ankara, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1359

Anahtar Kelimeler:

Farklılıkların Yönetimi- Verimlilik- Rekabet Üstünlüğü

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı, etkili farklılık yönetiminin çalışanların verimliliğine etkilerinin incelenmesidir. Yöntem – Bu çalışmada, sebep ve sonuç ilişkilerinin analizi için “ilişkisel tarama” yöntemi esas alınmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı olarak belirlenen anketin; ilk bölümde demografik bilgilerle ilgili sorular, ikinci bölümünde “Farklılıkların Yönetimi Ölçeği” ve üçüncü bölümde ise “Çalışan Verimliliği Ölçeği” yer almıştır. Daha önce güvenilirliği kanıtlanmış olan ölçekler aracılığı ile elde edilen verilerden yararlanılarak SPSS istatistik programı ile, güvenilirlik, frekans, farklılık, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Çalışmanın evreni; Ankara’nın Kızılcahamam ve Haymana İlçelerinde faaliyetlerini sürdüren 5 ve 4 yıldızlı termal otel işletmelerinde çalışmakta olan toplam 452 çalışan oluşturmuştur. Bulgular – Regresyon analizleri sonucunda; bireysel düzeyde farklılık yönetimi uygulamalarının, çalışan verimliliği üzerinde negatif bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir anlatımla, bireysel düzeydeki farklılık yönetimi uygulamalarında meydana gelecek 1 birimlik artış sonucunda; çalışan verimliliği 0,121 birim azalmaktadır. Yani bireysel düzeydeki uygulamaların, çalışan verimliliği üzerinde negatif yönlü %12,1 oranında etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tartışma – Farklılıkların yönetiminin amacı; bütün çalışanların tüm yeteneklerinin işletmelerin amaçlarına katkı sağlayabilecek biçimde, en üst seviyeye çıkarılması ve sahip oldukları potansiyellerine ulaşabilmelerini sağlamaktır (Keil vd., 2007: 6). Dolayısıyla, çalışan bireyler arasında sinerji yaratılması, maliyet düzeylerinin minimum seviyeye indirilmesi, hizmet ve ürün kalitelerinde artış sağlanması, çalışanların verimliliğinin sağlanması, işletmelerin rekabette üstünlük sağlaması gibi avantajların elde edilebilmesi için farklılıkların en etkin şekilde yönetilebilmesi hayati bir öneme sahip olup, bu alanda uygulamalı bilimsel araştırmaların yapılmasının işletmelere önemli faydalar sağlayabileceği düşünülmüştür.

İndir

Yayınlanmış

29-12-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Bayar, M. (2021). Etkili Farklılık Yönetiminin Çalışanların Verimliliğine Etkileri. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), 3835–3857. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1359

Sayı

Bölüm

Makaleler