Finansal Okuryazarlık: Muhasebe ve Finansman Eğitimi Alan Öğrencilere Yönelik Bir Araştırma

Yazarlar

  • Ümit Nusret Salman Kayseri Üniversitesi, Pınarbaşı Suna Yalçın Meslek Yüksekokulu, Kayseri, Türkiye
  • Azize Esmeray Kayseri Üniversitesi, İzzet Bayraktar Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Kayseri, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Finansal Okuryazarlık- Finansal Bilgi- Muhasebe

Özet

Amaç – Bu araştırma, ön lisans ve lisans seviyesinde öğrenim gören öğrencilerin seçilen değişkenler ile finansal okuryazarlık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek ve öğrencilerin finansal okuryazarlık başarı düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem – Araştırmanın evrenini, Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde muhasebe ve finansman eğitimi alan ön lisans ve lisans seviyesindeki öğrenciler oluşturmaktadır. Bu çalışmada nicel araştırma metotlarından betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Tesadüfi olmayan (non-random) örnekleme yöntemlerinden, kota örneklemesi yöntemiyle 219 öğrenciye anket uygulanmıştır. Toplanan verilerin analizinde istatistik programı olan SPSS 23.0 kullanılmıştır. Normal dağılım gösteren verilere T-Testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Anket güvenilirlik testi için Cronbach Alpha analizi yapılmıştır. Bulgular – Yapılan analiz neticesinde, öğrencilerin kredi kartı kullanım durumuna göre finansal okuryazarlık düzeyleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. İnternet bankacılığı kullanım durumuna göre finansal okuryazarlık düzeyleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Öğrenciler bölüm ve sınıf bazında değerlendirildiğinde yanıtladıkları soruların ortalama doğru cevapları ile finansal okuryazarlık seviyeleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Tartışma – Çalışma neticesinde, kredi kartı kullanımı ile finansal okuryazarlık düzeyleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılığın olmaması, öğrencilerin finansal araçlardan biri olan kredi kartını bilinçli bir şekilde kullanmadıkları sonucunu ortaya koymaktadır. Fakat finans ile ilgili derslerin ağırlıklı olarak verildiği bölümler ile sınıf seviyesinin artması öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyinin yükselmesine olumlu yönde katkı sağlamıştır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Salman, Ümit N., & Esmeray, A. (2021). Finansal Okuryazarlık: Muhasebe ve Finansman Eğitimi Alan Öğrencilere Yönelik Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 2002–2016. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1129

Sayı

Bölüm

Makaleler