Muhasebe Meslek Mensuplarının Adli Muhasebeciliğe İlişkin Farkındalık ve Algı Düzeyleri Farklılıkları

Yazarlar

  • Ceyhan Özer Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri, Türkiye
  • Azize Esmeray Kayseri Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü, Kayseri, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1351

Anahtar Kelimeler:

Adli Muhasebe- Adli Muhasebe Mesleği- Hile

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı; muhasebe meslek mensuplarının adli muhasebe konusu ile ilgili görüşlerini değerlendirmek ve adli muhasebecilik mesleği ile ilgili farkındalıklarının ve algı düzeylerinin demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. Yöntem – Araştırmanın evrenini Kayseri SMMMO’ya kayıtlı bulunan muhasebe meslek mensupları oluşturmaktadır. Bu doğrultuda meslek mensuplarına anket uygulanmıştır. Çalışma tarihi itibariyle KSMMMO’ya kayıtlı 1520 üye bulunmaktadır. Yapılan anket çalışmasında 37 kişiye e-mail yolu ile, 173 kişiye yüz yüze görüşme yolu ile ulaşılmış olup toplamda 210 kişiye anket uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler SPSS programında güvenirlik analizi, normallik ve frekans dağılımı, ANOVA gibi istatistiki yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular – Muhasebe meslek mensuplarının adli muhasebecilik mesleği ile ilgili farkındalıklarının ve algı düzeylerinin demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek amacıyla yapılan çalışmada yaş grupları ve deneyim açısından anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Araştırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarının farkındalık ve algı ortalamaları 31-45 yaş aralığındakilerde ve 11-25 yıl deneyime sahip olanlarda diğer gruplara göre daha yüksektir. Unvan açısından farkındalık ortalamaları arasında anlamlı farklılıklar tespit edilirken algı ortalamaları arasında anlamlı farklılıklar tespit edilememiştir. Denetmen unvanına sahip muhasebe meslek mensuplarının diğer unvanlara sahip olanlara göre ortalamaları daha yüksektir. Tartışma – Bu çalışma sonucunda; ülkemizde adli muhasebeciliğin uygulanabilmesi için alt yapının yetersiz olduğu, eğitim ve seminerlerle adli muhasebecilik mesleğine farkındalık yaratılabileceği, ayrıca bu mesleğin kurumsal kimlik kazanabilmesi için yasalarla desteklenmesi gerektiği söylenebilir.

İndir

Yayınlanmış

29-12-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Özer, C., & Esmeray, A. (2021). Muhasebe Meslek Mensuplarının Adli Muhasebeciliğe İlişkin Farkındalık ve Algı Düzeyleri Farklılıkları. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), 3712–3727. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1351

Sayı

Bölüm

Makaleler