Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Boylamsal Bir Araştırma

Yazarlar

  • Şeyma Gün Eroğlu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muğla, Türkiye
  • Umut Avcı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muğla, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1344

Anahtar Kelimeler:

Girişimcilik- Girişimcilik eğilimi- Girişimcilik eğitimi

Özet

Amaç – Bu çalışmada, işletme bölümü lisans öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin birinci ve dördüncü sınıfta farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amaçlanmıştır. Yöntem – Çalışma, nicel ve boylamsal bir çalışmadır. Bu kapsamda öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini ölçmek için 2015 yılı Ekim ayında ve 2019 yılı Mayıs ayında anket tekniği ile veri toplanmıştır. Girişimcilik eğilimlerini ölçmek için Koh (1996) tarafından geliştirilen, İşcan ve Kaygın (2011) tarafından Türkçe diline geçerlenen ölçek kullanılmıştır. Ölçek, kendine güven, yenilikçilik, başarma ihtiyacı, içsel kontrol odağı, risk alma eğilimi ve belirsizliğe tolerans boyutlarından oluşmaktadır. Bulgular – Çalışmanın sonunda, öğrencilerin birinci ve dördüncü sınıftaki girişimcilik eğilimlerinin anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin belirsizliğe karşı tolerans düzeylerinin olukça düşük olduğu belirlenmiştir. Tartışma – Öğrencilerin girişimcilik eğilimleri ekonomik koşullardan etkilenebilmektedir. Çalışmada aynı öğrenci grubundan farklı periyotlarda (2015 yılında ve 2019 yılında) veri toplanmıştır. Öğrencinin girişimcilik eğilimi veri toplanan dönemlerdeki ulusal veya uluslararası ekonomik koşullardan etkilenmiş olabilir. Ayrıca, araştırma verilerinin tek bir devlet üniversitesinin öğrencilerinden toplanması sonuçlar üzerinde etkili olabilir.

İndir

Yayınlanmış

29-12-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Eroğlu, Şeyma G., & Avcı, U. (2021). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Boylamsal Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), 3607–3621. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1344

Sayı

Bölüm

Makaleler