Türkiye Finansal Raporlama Standardı - 9 "Finansal Araçlar" Standardına Göre Finansal Araçların Sınıflandırılması ve Uygulama Örnekleri

Yazarlar

  • Emine Çına Bal Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Ankara/TÜRKİYE

Anahtar Kelimeler:

Finansal Araçlar- TFRS 9- TMS 39- İtfa Edilmiş Maliyetle Ölçüm- Gerçeğe Uygun Değer Ölçüm

Özet

TMS 39 a göre finansal varlıklar dört sınıfa ayrılmıştır. TMS 39’da finansal varlıklar için yapılan bu dörtlü sınıflandırma, TFRS 9 ile gerçeğe uygun değerle değerlenen ve itfa edilmiş maliyetle değerlenen finansal varlıklar şeklinde ikiye düşürülmüştür. Çalışmamızın uygulama örneğinde, alım satım amaçlı hisse senedi alınmış ve hisse senedinin gerçeğe uygun değerindeki olumlu ve olumsuz farkların kâr veya zarar hesaplarında nasıl muhasebeleştirileceği gösterilmiştir. Çalışmamızın diğer uygulama örneği de alım satım amacıyla elde tutulmayan özkaynağa dayalı bir finansal araca yapılan yatırıma ilişkindir. Bu tür finansal varlıkların gerçeğe uygun değerinde sonraki tarihlerde meydana gelecek değişiklikler, standartta da belirtildiği gibi diğer kapsamlı gelirde sunulmuştur. Tahvil alımına ilişkin örnekte ise önce tahvilin işletme tarafından alım tarihindeki maliyetini (alım fiyatı + komisyon giderleri vb.) gelecekte bu tahvilden elde edilecek nakit girişlerine (faiz ve anapara geri ödemeleri) eşitleyen iskonto oranı (iç getiri oranı) hesaplanmıştır. Buna göre her döneme ilişkin faiz geliri, tahsil edilen faizlerden kaynaklanan nakit akışları ve tahvilin her yılın sonundaki maliyetlerini gösteren itfa edilmiş maliyet tablosu oluşturulmuştur. Bu tabloya göre, tahvilin her yılsonundaki değerlemesine ilişkin muhasebe kayıtları gösterilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Çına Bal, E. (2021). Türkiye Finansal Raporlama Standardı - 9 "Finansal Araçlar" Standardına Göre Finansal Araçların Sınıflandırılması ve Uygulama Örnekleri. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3), 47–63. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/122

Sayı

Bölüm

Makaleler