Banka Tercihini Belirleyen Kriterlerin ENTROPİ Yöntemi İle Ağırlıklandırılması: Giresun İli Örneği

Yazarlar

  • Alper Karavardar Giresun Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Giresun, Türkiye
  • Arif Çilek Giresun Üniversitesi, Bulancak Kadir Karabaş U.B.Y.O., Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, Giresun, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Bankacılık- Banka Seçimi- ENTROPİ Yöntemi

Özet

Amaç – Fon akışına aracılık ederek ekonominin gelişmesi için çok önemli bir görevi yerine getiren finansal aracıların en önemli kurumu bankalardır. Rekabetin en yoğun yaşandığı sektörlerden biri olan bankalar, sürdürülebilir karlılıklarını artırmak için daha fazla müşteri odaklı pazarlama stratejileri geliştirmeye çabalamaktadır. Bu kapsamda çalışmanın amacı banka tercihini etkileyen kriterlerin tespit edilmesi ve tespit edilen kriterlerin önem derecelerinin ağırlıklandırılmasıdır. Bu ağırlıklandırılmanın yapılması ile kriterlerin önceliklendirilmesinin ortaya koyulması amaçlan-maktadır. Yöntem – Belirlenen kriterlerlerin ağırlıklandırılmasında Çok Kıstaslı Karar Verme Tekniklerinden biri olan ENTROPİ tekniği kullanılmıştır. Bulgular – Yapılan ENTROPİ analiz sonuçlarına göre banka tercihini belirleyen faktörlerin en önemlisi “Şube ve Alternatif Kanal Ağı” kriteri olmuş ve onu sırası ile “Personel Özellikleri”, “Bankanın Fiziki ve Teknik Yapısı”, “İşlem Kolaylığı ve Maliyet” ve “Hız” kriterleri takip etmiştir. En düşük mertebede önemli olan kıstas ise “Bankanın Güvenilirliği” olmuş ve onu “Ürün ve Hizmet Çeşitliliği” kriteri takip etmiştir. Tartışma – Çalışmada “Şube ve Alternatif Kanal Ağı” ve “Personel Özellikleri” kriterleri yapılan diğer çalışmalarla benzeşirken “Bankanın Güvenilirliği” ve “Ürün ve Hizmet Çeşitliliği” kriterlerinin benzeşmediği sonucuna ulaşılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Karavardar, A., & Çilek, A. (2021). Banka Tercihini Belirleyen Kriterlerin ENTROPİ Yöntemi İle Ağırlıklandırılması: Giresun İli Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(4), 3482–3492. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1228

Sayı

Bölüm

Makaleler