Konaklama İşletmelerinde Çevre Yönetimi Uygulamaları ve Algılanan Kurumsal İtibar Üzerindeki Etkisi: Kayseri ve Nevşehir Otelleri Üzerinde Bir Araştırma

Yazarlar

  • Ebru Aykan Erciyes Üniversitesi İzzet Bayraktar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 38039 Melikgazi/KAYSERİ
  • Burhan Sevim Erciyes Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 38039 Melikgazi/KAYSERİ

Anahtar Kelimeler:

Çevre Yönetimi- Algılanan Kurumsal İtibar- Konaklama İşletmeleri- Otel

Özet

Bu çalışmada konaklama işletmelerinin çevre yönetimi uygulamalarını tespit etmek, Kayseri ve Nevşehir’deki otellerin çevre yönetimi uygulamaları arasında farklılık bulunup bulunmadığını belirlemek ve reaktif ve proaktif çevre yönetimi uygulamaları kapsamında ele alınan çevre yönetimi uygulamalarının çalışanlar tarafından algılanan kurumsal itibar üzerindeki etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu çerçevede 6 hipotez geliştirilmiştir. Yapılan analizlerde çalışmaya katılan otellerin reaktif çevre yönetimi uygulamalarının proaktif çevre yönetimi uygulamalarından daha yüksek bir ortalamaya sahip olduğu görülmüştür. Farklılıkları tespit etmek amacı ile yapılan t testi ve anova analizi sonucunda 0.05 anlamlılık düzeyinde otellerin reaktif çevresel uygulamalarının entegrasyon durumlarına göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Yani, zincir otellerde reaktif çevresel uygulamaların daha yoğun olduğu belirlenmiştir. Regresyon analizi yapılarak otellerin çevre yönetimi uygulamalarının kurumsal itibar algısı üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Analiz sonuçlarına göre reaktif çevre uygulamalarının algılanan kurumsal itibar üzerinde orta düzeyde bir etkisi olduğu ve benzer şekilde proaktif çevre yönetimi uygulamalarının da algılanan kurumsal itibar üzerinde düşük düzeyde etkili olduğu tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Aykan, E., & Sevim, B. (2021). Konaklama İşletmelerinde Çevre Yönetimi Uygulamaları ve Algılanan Kurumsal İtibar Üzerindeki Etkisi: Kayseri ve Nevşehir Otelleri Üzerinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3), 93–113. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/124

Sayı

Bölüm

Makaleler