Belediye Çalışanlarının Stratejik Planlamaya İlişkin Tutumları: Bursa Yıldırım Belediyesi Örneği

Yazarlar

  • Nilüfer Rüzgar Bursa Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü, Bursa, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Stratejik Yönetim- Stratejik Planlama- Belediyeler

Özet

Amaç – Stratejik planlama, stratejik yönetim süreci içerisinde yöneticilerin uzun vadeli amaçları belirlemesini ve örgüt üyelerinin bu amaçları benimseyerek gerçekleştirmelerini sağlayan bir yol haritasıdır. Bu bağlamda, örgüt üyelerinin bu planlamalara dâhil edilmesi ve planlamalara ilişkin tutumlarının ölçülmesi önem arz etmektedir. Kamu sektöründe, bilhassa belediyelerde, topluma hizmetin ön planda olmasından dolayı stratejik planlamanın ve çalışanları sürece dâhil etmenin önemi daha fazla hissedilmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, Bursa Yıldırım Belediyesi çalışanlarının, belediyede uygulanan stratejik planlamaya ilişkin tutumlarını ölçmektir. Yöntem – Bu kapsamda, Stratejik Planlama Tutum Ölçeği (Baloğlu, Karadağ ve Karaman, 2008) ve demografik sorulardan oluşan bir anket formu oluşturularak 546 çalışanı olan Yıldırım Belediyesi’ne Ekim 2019’da gönderilmiş ve Ocak 2020’de 300 adet geri dönüş alınmıştır. Bulgular – Elde edilen bulgulara göre belediye çalışanlarının demografik karakteristikleri ile stratejik planlamaya ilişkin tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Tartışma – Bu sonucun elde edilmesinin sebebinin, stratejik planlamaya ilişkin tutum ve algının henüz belediye çalışanlarında tam olarak oturamamış olması olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla, sosyo-demografik karakteristikler ne olursa olsun, çalışanların tutum ve algısı değişmemektedir şeklinde yorumlanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Rüzgar, N. (2021). Belediye Çalışanlarının Stratejik Planlamaya İlişkin Tutumları: Bursa Yıldırım Belediyesi Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(4), 3702–3713. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1242

Sayı

Bölüm

Makaleler