Örgüt Kültürü Algısının İzlenim Yönetimi Üzerine Etkisi: Eğitim Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

  • Ahmet Yıldırım Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Isparta, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Örgütsel Kültür- İzlenim Yönetimi- Yapısal Eşitlik Modeli

Özet

Amaç – – Bu çalışmanın amacı, örgütsel kültür algısının izlenim yönetimi davranışı üzerinde etkili olup olmadığını ortaya koymaktır. Yöntem – Bu çalışmada, örgütsel kültürün eğitim yöneticilerinin izlenim yönetimi davranışlarına etkisi incelenirken araştırma verileri anket yöntemi ile Isparta ilindeki lise, ortaokul, ilkokul ve anaokullarında görev yapan 269 eğitim yöneticisinden toplanmıştır. Araştırma modelinde, bağımlı değişken olarak örgütsel kültür algısı, bağımsız değişken olarak izlenim yönetimi ele alınmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, SPSS ve yapısal eşitlik modeli ile analiz edilmiştir. Araştırmada öncelikle ölçme modelleri test edilmiş ve önerilen ölçüm modelinin öngörülen yapısal eşitlik modelini sınamada kullanılabileceği görülmüştür. Araştırmada kurulan modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Bulgular – Yapısal modelde iyi uyum değerlerinin sağlanabilmesi için programın önerileri doğrultusunda bazı modifikasyonlar yapılmıştır. Bunun için ölçeklerin boyutlarındaki bazı maddeler arasında kovaryanslar oluşturularak yapısal modelin iyi uyum değerleri sağlanmıştır. Elde edilen bulgular, örgütsel kültür algılarının izlenim yönetimi davranışını etkilediğini göstermektedir. Bu sonuca göre, eğitim yöneticilerinin örgütsel kültür algıları izlenim yönetimi davranışlarını olumlu yönde anlamlı bir şekilde etkilemektedir. Yapısal eşitlik modelindeki yol katsayılarına (standardize edilmiş beta katsayıları) göre, örgütsel kültür boyutlarının izlenim yönetimi kendini sevdirmeye çalışma boyutunu, dalkavukluk boyutunu, gözdağı boyutunu, acındırma boyutunu güçlü bir şekilde etkilediği tespit edilmiştir. Tartışma – Alanyazında örgütsel kültür ve izlenim yönetimi davranışlarını kısıtlı sayıda dikkate alan çalışma bulunmaktadır. Örneklem sayısının arttırıldığı ve çeşitlendirildiği bulguları içeren araştırmalarla daha güçlü sonuçlar ortaya koyabilecektir.

İndir

Yayınlanmış

13-06-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Yıldırım, A. (2021). Örgüt Kültürü Algısının İzlenim Yönetimi Üzerine Etkisi: Eğitim Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(4), 4005–4021. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1264

Sayı

Bölüm

Makaleler