İşin Anlamının İş Performansına Etkisi: Eğitim Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

  • Ahmet Yıldırım Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Isparta, Türkiye
  • Nesrin Kaplan Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Isparta, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1467

Anahtar Kelimeler:

İşin Anlamı- İş Performansı- Eğitim Yöneticileri

Özet

Amaç – İşe yüklenen anlam ve performans ilişkisi küresel salgın gibi olağanüstü dönemlerde daha da önemli hale gelmiştir. Bu çalışmada işin anlamının iş performansı üzerindeki etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Yöntem – Araştırmanın amacına uygun olarak hazırlanmış modelde bağımsız değişken olan işin anlamının 3 adet alt boyutu (işin pozitif anlamı, işten anlam yaratma, çoğunluğun iyiliği) ve bağımlı değişken olan iş performansının 2 adet alt boyutu (görev performansı ve bağlamsal ve performans) ele alınmıştır. Araştırmaya Isparta ilinde yer alan ilk ve orta dereceli kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı okullarda görev yapan 211 eğitim yöneticisi katılmıştır. Araştırmada nicel veri toplama aracı olan anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklerin yapı geçerliliği AMOS 22.0 paket programı sonucu yapılan analizlerden elde edilmiştir. Bulgular – Değişkenlere ait boyutlar arasında gerçekleştirilen korelasyon analizinde değişkenler ve alt boyutların tümü arasında orta düzeyde, pozitif yönlü ilişkiler olduğu görülmüştür. İşin anlamı ve boyutlarının iş performansı boyutları üzerindeki en büyük etkisi bağlamsal performans üzerinde gerçekleşmiştir. İşin anlamının bağlamsal performans üzerinde pozitif yönlü ve yüksek düzeyde etkilemesinin temelde öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin yaptıkları işe profesyonel bir açıdan ziyade daha derin anlamlar yükledikleri manası da çıkarılabilir. Tartışma – Araştırma sonuçları, çalışanlar açısından işe yüklenen anlamın işgörenle iş arasında anlamlı bir çalışma ilişkisi kurulmasını mümkün hale getirdiğini göstermektedir. Dolayısıyla çalışanlar açısından işin doğru anlamlandırılması önemli hale gelmektedir. İnsan kaynakları birimlerinin de iş ile işgören arasında anlamlı ilişkiler kurulması bağlamında doğru stratejiler kurgu uygulaması gerekmektedir.

İndir

Yayınlanmış

30-09-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Yıldırım, A., & Kaplan, N. (2022). İşin Anlamının İş Performansına Etkisi: Eğitim Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 1730–1740. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1467

Sayı

Bölüm

Makaleler