Akıllı Turizm Uygulamalarının Otel İşletmeleri Açısından Değerlendirilmesi: Kırgızistan Örneği

Yazarlar

  • Burulça Turdubaeva Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Kırgızistan
  • Mustafa Murat Kızanlıklı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü, Kırgızistan

Anahtar Kelimeler:

Akıllı turizm uygulamaları- Otel işletmeleri- Bişkek

Özet

Amaç – Bu çalışmanın temel amacı akıllı turizm teknolojilerinin Bişkek’te bulunan otel işletmelerindeki kullanım durumunu araştırmak, misafirlere sağlanan hizmetlerin hangi akıllı uygulamalar ile sunulduğunu ve akıllı uygulamaların yöneticilere ve işletmelere sağladığı faydaları tespit etmektir. Yöntem – Çalışmada Bişkek şehrindeki üç, dört ve beş yıldızlı otellerdeki yöneticilerin akıllı turizm uygulamalarına yönelik değerlendirmeleri anket tekniği kullanılarak araştırılmıştır. Araştırmada evrenin tamamına ulaşmaya çalışılmış ve eksiksiz doldurulan 101 anket formu üzerinden veriler analiz edilmiştir. Anket formu araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyenlere 2021 yılı Mayıs ve Haziran aylarında uygulanmıştır. Verilerin analizinde yüzde ve frekans dağılımları ile t testi ve ANOVA testinden yararlanılmıştır. Bulgular – Elde edilen bulgulara göre, yöneticilerin büyük kısmı akıllı turizm teknolojilerini kullanmanın oda satışlarını, hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini arttırdığını, işletmelere zaman tasarrufu ve rekabet avantajı sağladığını buna karşın işletme maliyetlerini arttırabileceği yönünde bir algıya sahip oldukları tespit edilmiştir. Araştırma hipotezlerinde ise, katılımcıların akıllı turizm teknolojilerinin olası faydalarına ilişkin algılamaları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermezken, diğer değişkenlere göre (yaş, eğitim, sektörde çalışma süresi ve işletmenin yıldız sayısı) bazı farklılıklar tespit edilmiştir. Tartışma – Bişkek’teki konaklama işletmelerinin kullandığı teknolojik uygulamaların çok da eski olmadığı, yapılacak bazı iyileştirmeler ve planlamalarla güncel olan uygulamaların yakalanabileceği belirtilmektedir. Bundan dolayı Bişkek’teki otel işletmelerini akıllı ve sürdürülebilir teknoloji kullanımı yolunda ilerlediği söylenebilir. Araştırmaya katılan konaklama işletmeleri, akıllı teknolojilerin uygulanmasına olumlu baktıklarını, bu teknoloji uygulamalarının Kırgızistan için prestij sağlayacağını ve ekonomik katma değer oluşturacağını vurgulamışlardır. Teknolojik gelişmelerin çok hızlı yaşanması nedeniyle, araştırmaya katılan yöneticilerin konaklama işletmelerinde kullanılan güncel uygulamaları takip edememeleri ve bu araştırmada bahsedilen akıllı turizm teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmamaları ihtimali araştırma için önemli bir sınırlılık olarak ifade edilebilir.

İndir

Yayınlanmış

30-06-2022

Nasıl Atıf Yapılır

Turdubaeva, B., & Kızanlıklı, M. M. (2022). Akıllı Turizm Uygulamalarının Otel İşletmeleri Açısından Değerlendirilmesi: Kırgızistan Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(2), 1605–1627. Geliş tarihi gönderen https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1727

Sayı

Bölüm

Makaleler